Kategoriarkiv: Fastighet

Ny webbutbildning om brandskydd

12 maj, 2017

Nu lanserar Boverket en ny webbutbildning, Brandskydd i PBL, som handlar om hur byggnadstekniskt brandskydd hanteras i olika delar av PBL-processen. Webbutbildningen består av flera moduler och innehåller övergripande beskrivning av hur brandskydd kommer in i plan- och byggprocessen samt tar även upp frågan om varför vi behöver brandskyddsregler.

Läs mer

Naturens tjänster i staden

8 maj, 2017

I den byggda miljön finns ofta ett antal tjänster som naturen ger oss utan att vi tänker så mycket på det. Dessa tjänster kallas ekosystemtjänster och de bidrar till att göra staden mer attraktiv och hälsosam samt bättre anpassad till ett förändrat klimat.

Läs mer

Ny vägledning om hälsa, säkerhet och risker

28 april, 2017

Dagens samhällsplanering kan i vissa fall innebära att människor utsätts för risker när det gäller hälsa och säkerhet. Syftet med denna vägledning är att ge stöd vid planläggning och byggande i områden som kan påverka hälsa, säkerhet och risken för olyckor.

Läs mer

Ny utgåva av Elsäkerhetsverkets Handbok

7 april, 2017

Nu finns ”Handbok – elinstallationer enligt elsäkerhetslagen – utgåva 1” att ladda ned från Elsäkerhetsverkets webbplats. Utgåva 1 ersätter den preliminära version som publicerades i december förra året.

Läs mer

Förslag till ändringar om bygglovspliktiga åtgärder

23 mars, 2017

De allmänna råden har hittills huvudsakligen avsett åtgärder på brandskyddsområdet, men Boverket föreslår nu att de utökas med allmänna råd som anger vilka ändringar på ventilationsområdet som är väsentliga och därmed kräver anmälan till byggnadsnämnden. Vidare föreslår Boverket ett mindre tillägg till de befintliga allmänna råden om vilka åtgärder som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad och på den grunden är anmälningspliktiga. Författningsändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2017.

Läs mer

Nya krav på bredbandsanslutning

7 mars, 2017

Boverket har tagit fram allmänna råd till det nya kravet i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) om bredbandsanslutning för vissa byggnader. Kraven gäller vid nybyggnad och ombyggnad.

Läs mer

Planbestämmelsekatalogen

1 mars, 2017

Nu publicerar Boverket planbestämmelsekatalogen, ett digitalt verktyg främst för dig som är bygglovshandläggare eller planförfattare. Katalogen är även användbar för dig som arbetar med program för digitala planer och för privatpersoner som vill veta vad som gäller i en äldre detaljplan. Du använder katalogen om du ska tolka en detaljplan, göra en ny detaljplan eller söka fritt bland planbestämmelser.

Läs mer