Kategoriarkiv: Offentlig upphandling

Nytt verktyg för kartelljakt

8 september, 2017

Konkurrensmyndigheterna i Norden får nu ett effektivt verktyg att använda i jakten på olagliga karteller och företag som missbrukar sin marknadsmakt. Ett nytt nordiskt samarbetsavtal gör det lättare för konkurrensmyndigheterna att utbyta information och hjälpa varandra vid gryningsräder.

Läs mer

Kartläggning av överprövade upphandlingar

15 augusti, 2017

Sverige hör till de EU-länder som har störst andel överprövade upphandlingar. År 2015 ansökte leverantörerna om överprövning i omkring 8 procent av alla upphandlingar. År 2016 ökade antalet inkomna överprövningar till domstol jämfört med de närmaste föregående åren från omkring 3000 per år till 4190.

Läs mer

Vad innebär nya LOU för Dig som leverantör?

20 april, 2017

När myndigheter och kommuner köper varor, tjänster och byggentreprenader måste de följa reglerna i våra upphandlingslagar. Den 1 januari 2017 trädde tre nya upphandlingslagar i kraft och många av reglerna i dem har förändrats. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en kort information som visar hur de nya reglerna påverkar Er som är eller vill bli leverantör till offentlig sektor.

Läs mer

Effektiv upphandlingstillsyn

5 april, 2017

Inte mindre än nio av tio upphandlande myndigheter har ändrat rutiner eller i sin organisation efter att de varit föremål för tillsyn av Konkurrensverket. En vanlig åtgärd har varit att stärka kompetensen kring reglerna för offentlig upphandling.

Läs mer

ESPD – en standardiserad egenförsäkran

22 februari, 2017

En av de praktiskt mest betydelsefulla nyheterna i den nya lagen om offentlig upphandling (nya LOU) är skyldigheten för upphandlande myndigheter att acceptera en standardiserad form av egen försäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Detta kallas ESPD (European Single Procurement Document).

Läs mer

e-Certis

17 februari, 2017

e-Certis är ett informationssystem som innehåller upplysningar om de vanligaste typerna av bevis avseende uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav i offentliga upphandlingar som finns i medlemsstaterna i EU. e-Certis innehåller alltså inte information om enskilda företag eller intyg i elektronisk form utan information om vilka intyg som utfärdas och används i de olika medlemsstaterna.

Läs mer

Ny upphandlingslagstiftning

26 december, 2016

Efter mycket försening träder den nya upphandlingslagstiftningen ikraft den 1 januari 2017.  EU beslutade 2014 om tre nya upphandlingsdirektiv: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv. Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF nu har upphört och ersatts med helt nya lagar. Dessutom har LUK, som är en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner införts.

Läs mer

Nya konkurrensskadelagen

21 december, 2016

Den 27 december träder den nya konkurrensskadelagen i kraft. Med stöd av lagen underlättas möjligheterna att få skadestånd för företag och konsumenter som har lidit skada, till exempel på grund av en kartell.

Läs mer