Kategoriarkiv: Transport

Säkrare arbete i vägtrafikmiljö

21 februari, 2017

Arbetsmiljön på väg för räddningspersonal ska bli säkrare vid räddningsarbete efter trafikolyckor och vid utryckningskörning. Tillsammans har MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till en vägledning med flera rekommendationer för att öka säkerheten i vägtrafiken för de som arbetar med att ta hand om trafikolyckor och kör till olyckor. Vägledning riktar sig i första hand till räddningstjänstens personal men det är MSBs förhoppning att även annan personal som arbetar i vägtrafikmiljö i samband med trafikolyckor eller liknande händelser kommer att få nytta av den.

Läs mer

Körkortsdispens för personer med synfältsbortfall

20 februari, 2017

Transportstyrelsen har för första gången beviljat dispens till personer som fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall. Deras körförmåga har testats i en simulator och bedömts som trafiksäker. I den första omgången är det fem personer som fått dispens.

Läs mer

Körkortsförnyelse för utlandssvenskar

Regeringen har föreslagit en ändring som innebär att det inte längre kommer vara möjligt för svenska medborgare, som bor permanent utomlands, att förnya sina svenska körkort. Bakgrunden är en anpassning till EU-regler och förslaget påverkar svenskar bosatta i länder utanför EES-området.

Läs mer

Nya registreringsnummer införs 2019

17 februari, 2017

Regeringen har beslutat att göra det möjligt för Transportstyrelsen att tilldela registreringsnummer där det sista tecknet kan vara både en siffra och en bokstav. Bakgrunden till beslutet är att det nuvarande registreringsnummer-systemet med tre bokstäver och tre siffror kommer att ta slut inom några år.

Läs mer

74 tons lastbilar

16 februari, 2017

Den 16 februari beslutade regeringen om propositionen Godstrafikfrågor. Propositionen innehåller förslag om att delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. 74 tons lastbilar innebär att varje lastbil får med sig en ökad mängd gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska.

Läs mer

Ökade utsläpp från dieselbilar

15 februari, 2017

Årets statistik över luftföroreningar visar att utsläppen från dieselbilar fortsätter att öka. Halterna av luftföroreningar i svenska tätorter är så höga att de påverkar människors hälsa och miljön. Trots att utsläppen av luftföroreningar minskat kraftigt sedan 1990-talet kostar dålig luft samhället ca 40 miljarder kronor per år och orsakar årligen uppemot 5500 svenskars död.

Läs mer

Redovisningscentraler för taxitrafik

20 januari, 2017

Under 2017 kommer den som har tillstånd att bedriva taxiverksamhet att behöva börja föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral.

Läs mer

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

19 december, 2016

Från 1 januari 2017 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2017 och RID-S 2017. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2015:1 och MSBFS 2015:2 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2017.

Läs mer

Digital matchningstjänst för godstransporter

8 december, 2016

Energimyndigheten stöder CargoSpace24 AB med 4,7 miljoner kronor för att vidareutveckla och marknadsföra en oberoende matchningstjänst som kopplar samman transportköpare med transportörer. Matchningstjänsten förväntas leda till ökad användning av outnyttjad transportkapacitet och minskad energianvändning i transportsektorn.

Läs mer