Kategoriarkiv: Transport

Mindre registreringsskylten får nytt utseende

5 juli, 2017

Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större. Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Läs mer

Strategisk plan för en fossilfri transportsektor

28 april, 2017

Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrmedel och en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan för omställningen som sex myndigheter nu lämnar över till regeringen.

Läs mer

Ett bonus–malus-system för nya bilar

18 april, 2017

Regeringen föreslår att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska få en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren.

Läs mer

Minskade utsläpp från vägtrafiken under 2016

23 mars, 2017

De totala utsläppen från vägtrafiken minskade preliminärt med cirka 5 procent under förra året, trots att 2016 blev något av ett rekordår vad gäller antalet nyregistrerade personbilar. En utökad användning av biodrivmedel tillsammans med nya bilars förbättrade motorer är de huvudsakliga anledningarna till minskningen. Läs mer

Ny rekommendation för barns säkerhet i bilen

17 mars, 2017

Sverige har en hög säkerhet för barn i bil jämfört med andra länder. För att behålla och stärka den svenska bilbarnstolskulturen har det tecknats en överenskommelse om en nationell rekommendation för barns säkerhet i bil. Transportstyrelsen är en av representanterna bakom rekommendationen.

Läs mer

Åtgärder för att minska arbetsolyckor i trafiken

23 februari, 2017

En tredjedel av alla dödsolyckor i arbetet under 2015 inträffade på vägarna. Därför har Arbetsmiljöverket tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen tagit fram en rapport med förslag på åtgärder för att minska arbetsolyckorna i trafiken.

Läs mer

Säkrare arbete i vägtrafikmiljö

21 februari, 2017

Arbetsmiljön på väg för räddningspersonal ska bli säkrare vid räddningsarbete efter trafikolyckor och vid utryckningskörning. Tillsammans har MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till en vägledning med flera rekommendationer för att öka säkerheten i vägtrafiken för de som arbetar med att ta hand om trafikolyckor och kör till olyckor. Vägledning riktar sig i första hand till räddningstjänstens personal men det är MSBs förhoppning att även annan personal som arbetar i vägtrafikmiljö i samband med trafikolyckor eller liknande händelser kommer att få nytta av den.

Läs mer

Körkortsdispens för personer med synfältsbortfall

20 februari, 2017

Transportstyrelsen har för första gången beviljat dispens till personer som fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall. Deras körförmåga har testats i en simulator och bedömts som trafiksäker. I den första omgången är det fem personer som fått dispens.

Läs mer

Körkortsförnyelse för utlandssvenskar

Regeringen har föreslagit en ändring som innebär att det inte längre kommer vara möjligt för svenska medborgare, som bor permanent utomlands, att förnya sina svenska körkort. Bakgrunden är en anpassning till EU-regler och förslaget påverkar svenskar bosatta i länder utanför EES-området.

Läs mer