Kategoriarkiv: Transport

Förslag att ge bidrag till lätta elfordon

21 september, 2017

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Naturvårdsverket ska ansvara för utbetalning av bidraget till privatpersoner. Hur ansökan till Naturvårdsverket ska gå till är en av de saker som utreds just nu.

Läs mer

Körkortsåterkallelser

13 september, 2017

Under 2016 återkallade Transportstyrelsen 31 527 körkort. I över 16 procent av fallen var körkortsinnehavaren en ung man mellan 18-24 år, trots att gruppen bara utgör 4,3 procent av alla körkortsinnehavare. Tydlig överrepresentation bland unga syns också i också i statistiken för singelolyckor på väg. Läs mer

Högertrafiken firar 50 år

3 september, 2017

Den 3 september är det 50 år sedan Sverige fick högertrafik. Förändringen föregicks av en folkomröstning där svenska folket med överväldigande majoritet röstade nej till förslaget. Men beslutet att gå över till högertrafik genomfördes ändå, då man bedömde det som nödvändigt.

Läs mer

Nya regler för överträdelse av cabotage

14 juli, 2017

Regeringen har beslutat om en ändring av reglerna om ansvar vid överträdelser av EU:s cabotageregler för lastbilstrafik. Ändringen ska göra det tydligare att sanktionsavgifter ska utfärdas om en lastbilstransport bryter mot EU:s bestämmelser i Sverige.

Läs mer

Fler körkort på medicinska grunder

13 juli, 2017

Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

Läs mer

Mindre registreringsskylten får nytt utseende

5 juli, 2017

Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större. Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Läs mer

Strategisk plan för en fossilfri transportsektor

28 april, 2017

Transportsektorn behöver ställas om för att bli fossilfri. Det berör alla delar av samhället, och handlar om att genom styrmedel och en effektiv samhällsplanering främja energieffektiva transportbeteenden. Det ska vara lättare att välja transportsätt som är mindre energikrävande och att använda energieffektiva fordon och förnybara bränslen. Det framgår av en strategisk plan för omställningen som sex myndigheter nu lämnar över till regeringen.

Läs mer

Ett bonus–malus-system för nya bilar

18 april, 2017

Regeringen föreslår att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska få en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren.

Läs mer

Minskade utsläpp från vägtrafiken under 2016

23 mars, 2017

De totala utsläppen från vägtrafiken minskade preliminärt med cirka 5 procent under förra året, trots att 2016 blev något av ett rekordår vad gäller antalet nyregistrerade personbilar. En utökad användning av biodrivmedel tillsammans med nya bilars förbättrade motorer är de huvudsakliga anledningarna till minskningen. Läs mer