Månadsbrev

29 maj, 2020

I maj månads nyhetsbrev kan Ni läsa om de fortsatta insatser som görs i spåren av Covid-19 samt andra viktiga händelser och regler som trätt i kraft under april månad. Trevlig läsning önskar vi på Altea AB!

Läs mer

NV avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

20 maj, 2020

Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Ingen av de två sökandena uppfyllde ska-kraven. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att bestämmelserna som berör detta ses över snarast.

Läs mer

4 miljoner till inventering av granbarkborrar

För att minska spridningen av granbarkborrar från skyddade områden fördelar Naturvårdsverket 4 miljoner kronor till tolv länsstyrelser. Bidragen skall användas till inventeringar av barkborreangrepp och deras omfattning under 2020.

Läs mer

Korttidsarbete: Förtydligande om utdelningar

18 maj, 2020

För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag. Tillväxtverket förtydligar nu informationen till företagen som uppbär stödet.

Läs mer

Allvarliga elolyckor med induktion från kraftledningar

Flera mycket allvarliga olyckor, varav ett dödsfall, har den senaste tiden inträffat vid linjearbete, där induktion från en närliggande kraftledning varit en del av orsaken. Elsäkerhetsverket vill därför med skärpa påminna om att induktion måste hanteras som en påtaglig elsäkerhetsrisk och att arbetet ska planeras och genomföras med den förutsättningen.

Läs mer

Fyra sätt att stärka EU:s utsläppshandel

EU:s utsläppshandel är det viktigaste styrmedlet i EU:s klimatpolitik. Naturvårdsverket har utifrån Sveriges övergripande position identifierat hur utsläppshandeln kan stärkas och därmed bidra till större utsläppsminskningar. Detta sammanfattas i en ny rapport.

Läs mer

Minskad klimatpåverkan från plast i byggsektorn

Byggsektorn är den sektor som använder näst mest plast i Sverige. Konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar, cirkulär användning av plast finns nu samlade i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Läs mer