Månadsbrev – maj 2019

27 maj, 2019

Under april månad föreslog Sverige och Frankrike att EU ska förbjuda mer än 1000 allergiframkallande ämnen i skor och kläder.

Läs mer

Sök stöd för energilagring

24 maj, 2019

Den som vill lagra egenproducerad el hemma kan ansöka om energilagringsstöd. Energimyndigheten har fördelat ytterligare 15 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

Läs mer

Ny statistik om skyddad natur

Knappt 15 procent av Sveriges land- och sötvattenarealer var formellt skyddade vid utgången av 2018. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket.

Läs mer

Myndigheter bekämpar organiserad brottslighet

16 maj, 2019

Sedan april i år pågår en särskild insats med grund i folkbokföringskontroll, inom myndigheternas samarbete mot organiserad brottslighet. Insatsen syftar till att stoppa brott mot välfärdssystemen. Några hundra personer i Stockholmsområdet granskas inledningsvis.

Läs mer

Allmänheten uppmanas rapportera invasiva arter

15 maj, 2019

För att i tid stoppa invasiva växter och djur som orsakar allvarlig skada för ekosystemen är myndigheterna beroende av att allmänheten upptäcker och rapporterar fynd. Nu ska medlemmarna i den Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) hjälpa myndigheterna att engagera allmänheten i kampen mot invasiva arter.

Läs mer

FN-beslut om högfluorerat ämne

Det högfluorerade ämnet PFOA förbjuds på global nivå från och med i december 2020, med vissa tidsbegränsade undantag. Det har de 182 partsländerna i Stockholmskonventionen enats om. Förbudet gäller även PFOA-salter och över 800 ämnen som kan brytas ner till PFOA.

Läs mer

Nationell risk- och förmågebedömning

14 maj, 2019

Varje år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som övergripande beskriver hot och risker. Den beskriver även vad som har gjorts och återstår att göra vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och att stärka det civila försvaret.

Läs mer

Ändringar i CLP-förordningen

7 maj, 2019

CLP-förordningen som reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär att den sjätte och sjunde omarbetade utgåvan av FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) införs i EU:s regelverk. Detta är den tolfte tekniska anpassningen (ATP) av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP 12.

Läs mer

Hög andel dödliga elolyckor sker utomlands

6 maj, 2019

Elsäkerhetsverkets årliga rapport Elolyckor 2018 innehåller en uppföljande undersökning av privatpersoners elolyckor. En viss minskning av elolyckor kopplat till gör-det-självarbete kan ses, men också en ny observation om att en hög andel av dödliga elolyckor sker utomlands.

Läs mer