Elförordning (1994:1250)

19 oktober, 2006

Ändring SFS 2006:1138

Ansvarsjusteringar som berör innehavare av nätkoncession, elleverantörer och nätmyndighet

12 § En underrättelse till konsument och ett meddelande till socialnämnd enligt 11 kap. 4 § första stycket ellagen (1997:857) skall avfattas i enlighet med bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning.

13 § Risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner som upprättats enligt 3 kap. 9 c § ellagen (1997:857) skall ges in till nätmyndigheten.

14 § Rapportering av elavbrott som avses i 3 kap. 9 e § 3 ellagen (1997:857) skall göras till nätmyndigheten.

15 § 12 pkt. insamling av de uppgifter som behövs för bedömning av nättariffers skälighet enligt 12 kap. 2 § ellagen.

För mer information eller frågor, kontakta Altea AB