Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

19 oktober, 2006

Ändring SFS 2006:1142

Ändringen berör de som bedriver täkt och behandlar tillstånd.

Tillstånd till täkt skall fortsätta att gälla om det har meddelats med stöd av 12 kap. 1 § miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken. Tillstånden skall anses meddelade enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

För mer information eller frågor, kontakta Altea AB