Kemikalielagstiftningen REACH – Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals.

31 oktober, 2006

REACH är en kommande förordning som beräknas träda i kraft våren/sommaren 2007.

Världsproduktionen av kemikalier har ökat från 1 miljon ton 1930 till 400 miljoner ton i dag. Omkring 100 000 olika ämnen är registrerade på EU-marknaden. För över 80 % av dessa ämnen saknar industrin en oroväckande brist på kunskaper för att möjliggöra en riskbedömning om ämnenas effekter på hälsa och miljö.

Förslaget till REACH utgör en skärpning av dagens regelverk. Skyddet för hälsa och miljö blir högre än idag genom ökade krav på kunskap, säkerhet och information. Syftet med lagen är i korthet att:

• Genom registreringen öka kunskapen om de cirka 30 000 kemikalier som tillverkas eller importeras i mer än ett ton per företag och år.

• Låta industrin ansvara för utvärderingen och riskbedömningen av de registrerade kemikalierna och redovisa hur de kan hanteras på ett säkert sätt. Myndigheterna ska granska industrins bedömningar och särskilt prioritera de kemikalier som tillverkas eller importeras i större mängder än 100 ton per företag och år och/eller är särskilt farliga.

• Med auktorisationen eller tillståndsprövningen som grund begränsa och fasa ut de kemikalier som bedöms vara särskilt farliga. Till dem hör bland annat de kemikalier som är långlivade, kan lagras i kroppen och är giftiga samt de som är cancerframkallande, skadar arvsmassan eller fortplantningsförmågan. Även vissa kemikalier som stör hormonsystemet kan komma att omfattas av tillståndsprövning.

För tillverkare inom EU och importörer till EU kommer REACH att medföra ett kraftigt ökat ansvarstagande. Tillverkare och importörer ska analysera och redovisa om deras ämnen medför risker och vilka säkerhetsåtgärder som behövs. Även användare kommer at få ett visst ansvar vilket tar sig uttryck i den bedömning av risker i sitt användande de behöver göra.

Ämnen som är särskilt farliga för hälsa och miljö kommer liksom idag erfordra ett särskilt tillstånd för hantering, import och användning. Kemikalieinspektionen nämner ämnen som är cancerframkallande, påverkar arvsmassan eller fortplantningen (CMR) och ämnen som är långlivade, giftiga och ansamlas i organismer i miljön (PBT, vPvB) som exempel på tillståndspliktiga ämnen

Detta tillstånd kommer att administreras av en ny europeisk kemikaliemyndighet med säte i Helsingfors. Samarbete kommer att finnas mellan samtliga medlemsstater.

REACH kommer liksom dagens lagstiftning att inte att omfatta vissa typer av ämnen (t.ex. polymerer och intermediärer) samt vissa typer av produkter(t.ex. bekämpningsmedel, läkemedel och kosmetika).

Yrkesmässiga användare kommer såväl som konsumenter att med hjälp av REACH erhålla ny och viktig information om de ämnen de använder. Arbetsmiljön kommer enligt beräkningarna att förbättras med de minskade riskerna i kemikaliehanteringen. Totalt beräknas REACH kosta mellan 20 och 50 miljarder kronor att införa i hela EU. Samtidigt beräknas lägre sjukvårdskostnader på grund av främst minskade arbetsmiljörisker rendera i en besparing av ca 500 miljarder.

REACH medför att även ämnen som funnits länge på marknaden kommer att registreras och riskbedömas. Innan 2018 skall cirka 30 000 ämnen registreras med grundläggande data. För cirka en tredje del av dessa skall även en särskild kemikaliesäkerhetsrapport utarbetas. Registreringen blir obligatorisk för alla kemiska ämnen som tillverkas och importeras till EU i mängder över 1 ton/år.

Registreringen innehåller uppgifter om:

• kemikaliens egenskaper.

• kemikaliens användningsområden och exponeringen för människa och miljö.

• hur kemikalien kan hanteras säkert.

• ett förslag till märkning.

• ett säkerhetsdatablad.

De ämnen som har farliga egenskaper eller tillverkas i stora mängder kommer att prioriteras. CMR-ämnen (cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande) ska registreras först (inom 3 år efter ikraftträdandet). Detsamma gäller för ämnen som misstänks vara persistenta och bioackumulerande samt kemiska ämnen som tillverkas i stora volymer (mer än 1 000 ton/år).

Tillverkare och importörer kommer liksom i dagens lagstiftning vara skyldiga att tillhandahålla säkerhetsdatablad. Användaren har skyldighet att rapportera tillbaka användningsområdet för ämnet till tillverkare/importör vilket gör att databladet kommer att fungera som en kommunikationslänk för hela användarkedjan. För att utveckla informationsutbytet ytterliggare kommer företag uppmanas att bilda konsortier för att gemensamt kunna registrera och testa ämnen som de använder.

För ämnen som hanteras i mängder större än 10 ton/år krävs att tillverkaren/importören skriver en kemikaliesäkerhetsrapport. Rapporten ska innehålla en riskbedömning och åtgärder för att hantera eventuella risker.

För mer information om hur Ni kan förbereda ert företag för REACH eller andra frågor, kontakta Altea AB