Miljöbalk (1998:808)

19 oktober, 2006

Ändring SFS 2006:1014

Det som har ändrats är: upph. 1 kap 2 §, 16 kap 4 §, 29 kap 2, 10 §§; nuvarande 2 kap 4, 6 §§ betecknas 2 kap 6, 4 §§; ändr. nya 2 kap 6 §, 2 kap 7 §, 16 kap 13 §, 29 kap 1, 3, 4, 5, 6 §§, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§, 30 kap 1, 2, 4, 5 §§; nya 29 kap 2, 2 a, 2 b, 3 a §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 6, 7, 8, 9 §§ och ändr. 9 kap 15 §.

De stora förändringarna är: Att större resurser skall läggas på att ersätta farliga kemikalier. Dessa skärpningar återfinner man även inom kemikalielagstiftningen (Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer) detta tar sig bland annat ut genom: 2 kap. 4 § MB alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.

MB har även i stort anpassats efter PBL och Jordabalken efter relativt hårt kritik att MB inte ställer lika hårda krav. Detta kan exempelfieras av att MB inte längre kan ge dispens till verksamhet som strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen

Hela kap. 29 vilket behandlar straffansvar och påföljder har förändrats. Straffskalan har för de flesta brott fördubblats, något som har kritiserats och starkt ifrågasatts av doktrinen då man tidigare endast dömt ut minimum straff.

För mer information eller frågor, kontakta Altea AB