Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

24 november, 2006

Senaste ändring SFS 2006:1169. Bilagan har ändrats.

Listan med verksamheter som alltid skall antas medföra en betydande miljöpåverkan har utökats med:

1. enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft uppförda i vattenområde med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW. SNI 40.1-4.

2. enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uteffekt av mer än 25 MW som inte omfattas av punkten 40.1-4. SNI 40.1-5.

Verksamheter som faller in under detta skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

För mer information eller frågor, kontakta Altea AB