Kort sammanfattning över lagändringar som träder ikraft 1 januari, 2007

22 december, 2006

Sammanfattningen fokuserar på miljölagstiftningen och innefattar endast ett urval av alla ändringar som träder ikraft detta datum.

Miljöbrott skall lättare kunna bestraffas
Miljöbalkens sanktionssystem ändras med det övergripande syftet att förtydliga och bättre avgränsa det straffbara området och samtidigt göra de straffrättsliga reglerna i miljöbalken mera effektiva. Detta gäller inte minst för den centrala straffbestämmelsen om miljöbrott. En utgångspunkt är också att renodla miljöbalkens sanktionssystem på ett sådant sätt att de allvarligaste överträdelserna omfattas av straffansvar medan de mindre allvarliga i stället fångas upp av andra sanktioner och medel för efterlevnad. En strävan är att undvika att samma gärning omfattas av dubbla sanktioner i form av straff och miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgift kan åläggas även andra än näringsidkare. Vidare utvidgas utrymmet för att inte påföra miljösanktionsavgift något och ett beslut om miljösanktionsavgift skall inte kunna verkställas förrän den avgiftsskyldige delgetts beslutet om avgift. De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken får också en tydligare struktur. Hushållningsreglerna i 3 och 4 kap. miljöbalken skall tillämpas även i fråga om vissa anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder. Reglerna finns i lagen (2006:1014) om ändring i miljöbalken.

Ändringar i förordningen om miljösanktionsavgifter
Förordningen om miljösanktionsavgifter anpassas till den nya regeln i miljöbalken som innebär att även andra än näringsidkare kan bli skyldiga att betala miljösanktionsavgifter. Till förordningen finns en bilaga med en lista över de överträdelser som skall medföra skyldighet att betala miljösanktionsavgift och hur stor avgiften är för varje överträdelse. Den listan ändras bl.a. genom att vissa överträdelser tas bort från listan medan andra överträdelser läggs till på listan. Ändringarna är ett led i arbetet med att renodla sanktionssystemet så att överträdelser som från och med den 1 januari 2007 omfattas av straff inte skall medföra någon miljösanktionsavgift samtidigt som miljösanktionsavgift införs för överträdelser som inte kommer att omfattas av miljöbalkens straffbestämmelser. De överträdelser som räknas upp i listan får en tydligare beskrivning än tidigare och bilagan får en ny utformning.

Ny förordning om producentansvar för förpackningar
Reglerna om producentansvar för förpackningar ändras. Det faktum att både producenter och kommuner har ett ansvar för det avfall som utgörs av förpackningar blir tydligare i de nya reglerna. Liksom tidigare gäller att en producents ansvar att tillhandahålla insamlingssystem endast omfattar förpackningar som är hänförliga till producenten, vilket betyder att förpackningar som inte är hänförliga till någon producent som är ansvarig i Sverige kan behöva tas om hand av kommunen. Enligt förordningens bestämmelser skall samrådet mellan producenten och kommunen syfta till att samordna producentens ansvar med kommunens renhållningsskyldighet. Samrådet skall bl.a. handla om hanteringen av förpackningar som lämnas i producentens insamlingssystem men som inte är hänförliga till producenten eller som omfattas av kommunens renhållningsskyldighet. Bestämmelsen om hushålls och andra förbrukares skyldighet att sortera ut förpackningar från annat avfall och lämna förpackningsavfallet förtydligas med hänsyn till detta, dvs. förpackningsavfallet skall lämnas för borttransport i de insamlingssystem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall. De nya bestämmelserna tas in i en ny förordning om producentansvar för förpackningar som ersätter den tidigare förordningen från 1997. Förutom de nu beskrivna ändringarna innehåller den nya förordningen samma regler som den tidigare. Reglerna finns i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar.

Ändring i förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem
Enligt gällande regler skall det göras en återkommande besiktning av ventilationssystemet i alla byggnader utom en- och tvåfamiljshus. Syftet är att säkerställa ett bra inomhusklimat. Den ändring som har beslutats innebär att när en besiktning görs skall man också undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet. Resultatet av undersökningen skall antecknas i besiktningsprotokollet. Där skall också antecknas uppgifter om ventilationssystemets luftflöden, drifttider och installerade eleffekt.

Ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

Förordningen innebär att förbud införs mot att dekaBDE släpps ut på marknaden eller används som ämne eller som ingrediens i ämnen eller beredningar i högre halt än 0,1 viktprocent. Det innebär även att varor, eller flamskyddade delar till dessa, som innehåller dekaBDE i högre halt än 0,1 viktprocent inte får släppas ut på marknaden. Undantag från förbudet görs för fordon samt elektriska och elektroniska produkter. Kemikalieinspektionen bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag eller ge dispens i det enskilda fallet. Reglerna finns i förordningen (2006:1075) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden
Ändringar i ellagen innebär bl.a. att leverantörsbytesprocessen förenklas samt att elkunderna får bättre information om när deras elavtal går ut och att de lättare hittar information om priser och villkor på elmarknaden. Tillsynen på elmarknaden effektiviseras. Tillsynsmyndigheten skall ha rätt att på begäran omedelbart få del av uppgifter och handlingar. Samtidigt förlängs tiden för tillsyn av nättariffer med fyra år i vissa fall. Reglerna finns i lagen (2006:926) om ändring i ellagen (1997:857).

Elcertifikat
Ändringarna i lagen (2003:113) om elcertifikat syftar till att effektivisera och renodla elcertifikatsystemet, så att systemets ändamål – att främja den förnybara elproduktionen – förstärks och konsumenternas ställning förbättras. Jämfört med 2002 ökar ambitionsnivån med 17 terawattimmar förnybar el till 2016. Tilldelningen av elcertifikat upphör vid utgången av år 2030. För tiden dessförinnan begränsas tilldelningsperioderna som bygger på om en anläggning är ny eller gammal i systemet. Nya produktionsanläggningar garanteras tilldelning av elcertifikat under femton sammanhängande år. Produktionsanläggningar som tagits i drift före den 1 maj 2003 fasas ut ur systemet vid utgången av år 2014 om elproduktionen sker med biobränslen eller vindkraft och anläggningen har fått bidrag enligt den stödform som gällde före elcertifikatsystemet. Övriga anläggningar fasas ut vid utgången av år 2012. Kvotplikten flyttas från elanvändarna till elleverantörerna, utom för elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen och elanvändare som är elintensiva företag. En ny definition av elintensiva företag införs som bygger på den mängd el som används i tillverkningsprocessen i det enskilda företaget. Det sista beräkningsåret för kvotplikten planeras bli 2030. Energimyndighetens möjlighet att inhämta uppgifter från certifikatberättigade producenter och elleverantörer förstärks, i syfte att generellt sett förbättra den statistik som gäller elcertifikaten. Reglerna finns i lagen (2006:1016) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat.

Nya miljözonsregler
Bestämmelserna omfattar tunga fordon som är utrustade med teknik för drift endast med diesel. Huvudregeln är att sådana fordon endast får föras i miljözonerna i sex år från första registrering. Tunga fordon som tillhör Euroklasserna 2 och 3 får emellertid föras i miljözonerna i åtta år från första registrering, medan fordon som uppfyller utsläppskraven för Euroklasserna 4 och 5 får föras där till och med år 2016 respektive 2020. Miljözoner finns för närvarande i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund. (SFS 2006:1228).

Övriga lagområden, kortfattat

Höjd tobaksskatt

Efter förslag i budgetpropositionen har riksdagen beslutat om följande skattehöjningar som träder i kraft den 1 januari 2007.

Tobaksslag Höjd punktskatt (inkl. moms)

Cigaretter 10 öre/styck

Cigarrer och cigariller 70 öre/styck

Röktobak 256,25 kr/kg

Snus 153,75 kr/kg

Tuggtobak 251,25 kr/kg

Dessutom höjs den minimipunktskatt som är bestämd för cigaretter. Den fastställda minimipunktskatten för 2007 innebär en skattehöjning med 20 öre per styck inklusive moms (prop. 2006/07:1).

Höjda skatter på energiområdet på grund av indexuppräknade skattesatser

Varje år justeras skattesatserna på energiområdet i förhållande till prisutvecklingen med utgångspunkt från konsumentprisindex. För 2007 innebär justeringen en uppräkning med cirka 1,5 procent. Några exempel på storleken på dessa höjningar redovisas här för skatten på el och de vanligaste bränslena för uppvärmning och motordrift. (prop. 2006/07:13).

Energislag Höjda punktskatter (inkl. moms)

El, södra Sverige 0,5 öre/kWh

El, norra Sverige 0,375 öre/kWh

Bensin, miljöklass 1 8,75 öre/liter

Diesel, miljöklass 1 6,875 öre/liter

Eldningsolja 63,75 kr/m3

Fastighetsskatten sänks

Taxeringsvärdena fryses på 2006 års nivå för småhus och hyreshus. Skatten på markvärdet begränsas till 2 kr/kvm med ett tak på 5 000 kronor. Skatten för hyreshus (bostadsdelen) sänks från 0,5 till 0,4 procent. (prop. 2006/07:1).

Förmögenhetsskatten
För att inte höjda taxeringsvärden vid 2006 års förenklade fastighetstaxering för småhus skall få fullt genomslag på uttaget av förmögenhetsskatt 2007 års taxering föreslås att dämpningsregeln som gäller vid uttaget fastighetsskatt även skall påverka underlaget för förmögenhetsskatt. (prop. 2006/07:1).

Förenklingar och förbättringar av de s.k. 3:12-reglerna
Reglerna om utdelning och kapitalvinst för ägare av fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna) är komplicerade. Enligt en förenklingsregel får ett schablonbelopp motsvarande ett och ett halvt basbelopp alltid tas ut som utdelning med en skattesats på 20 procent. Schablonbeloppet höjs nu till två basbelopp. De s.k. 3:12-reglerna innehåller också bestämmelser om löneunderlag. Löneunderlaget är den kontanta ersättningen till alla anställda som överstiger 10 inkomstbasbelopp. Nu slopas det avdrag på 10 inkomstbasbelopp som begränsar den lönesumman som ligger till grund för löneunderlaget. Vidare höjs det lönebaserade utrymmet från 20 till 25 procent upp till en lönesumma på 60 inkomstbasbelopp. (prop. 2006/07:01).

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.