Miljörapportering för tillståndspliktiga verksamheter

25 januari, 2007

Varje år ska alla tillståndspliktiga verksamheter lämna in en miljörapport. Det framgår av 26 kap. 20 § i miljöbalken. Från och med 2007 är det möjligt att göra detta elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen – SMP. Det kommer dock även i fortsättningen finnas möjlighet att skicka in denna i pappersformat om företagen vill.

SMP har testats av företagen i Gävleborgs och Västernorrlands län. Testerna har medfört vissa förbättringsarbeten men har på det hela uppvisat ett så positivt resultat att man från den 1 januari 2007 har beslutat att driftsätta Miljörapporteringsportalen i full skala.

Ett av motiven till SMP är att detta skall leda till säkrare information med mindre mellanhänder. All data som registreras av verksamhetsutövaren kommer att sparas på samma ställe och det kommer således att vara lätt att jämföra värden från olika år. Den elektroniska rapporteringen kommer att minska det manuella arbetet hos tillsynsmyndigheten och därmed förhoppningsvis minska handläggningstiderna.

SMP underlättar för Sverige att leva upp till sina åtaganden enligt Århuskonventionen och direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, beslutsfattare, forskare och andra aktörer med intresse för miljöfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

Uppgifterna på SMP används förutom i internationell rapportering även:

• i tillsynsmyndigheternas arbete

• för att sammanställa officiell statistik på miljöområdet

• för att följa upp nationella miljökvalitetsmål.

I Sverige finns Kemikalieutsläppsregistret (KUR) för att göra utsläppsdata tillgängliga för allmänheten. KUR kommer att ses över då SMP träder i kraft.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.