PCB i byggnader

6 mars, 2007

Ny förordning ersätter två gamla.

Regeringen har beslutat om en förordning om PCB. Den träder i kraft den 1 mars 2007. Förordningen ersätter dels förordningen om PCB m.m. (1995:837) och dels den om bortskaffande av PCB m.m. (1998:122).

PCB har använts i byggnader i fogmassor, halkskyddade golvmassor, isolerrutor och småkondesatorer. Spridning av PCB i miljön kan leda till att det på sikt hamnar i livsmedel som fisk, mjölk, kött och ägg och på så sätt kan skada vår hälsa.

En viktig nyhet i den nya förordningen är att krav nu ställs på inventering av byggnader uppförda mellan åren 1956 och 1973 och att sanering av PCBhaltiga fog- och golvmassor ska genomföras om halterna överskrider 0,050 viktprocent (500 ppm). Senaste tidpunkt för sanering styrs av byggår, typ av byggnad och om det är inom- eller utomhusanvändning. Tiderna är senast den 30 juni 2011 respektive 2013. En- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader omfattas inte.

PCB ÄR MILJÖFARLIGT AVFALL

Produkter och anläggningar som innehåller PCB och som tagits ur bruk klassas som miljöfarligt avfall. PCB-avfall kan uppstå även i samband med eldsvådor eller läckage från anläggningar innehållande PCB, likaså vid hantering av byggmaterial och jordmassor som är PCB-haltiga. PCB-avfallet tas om hand i en anläggning för miljöfarligt avfall där det kan brännas vid tillräckligt hög temperatur.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.