Ny handlingsplan för miljökrav i upphandling

2 april, 2007

Regeringen har presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.

Handlingsplanen innehåller bedömningar av det aktuella läget och mål för de tre kommande åren. Den innehåller även fyra strategiska områden med åtgärder för att nå målen.

Regeringens vision är att myndigheter inom stat, kommun och landsting ställer, så långt det är möjligt enligt lagen om offentlig upphandling och gemenskapsrätten, krav på miljöhänsyn vid offentlig upphandling. Detta får inte innebära att den administrativa bördan ökar för företag eller att det försvårar för företag, särskilt små, att delta. Offentliga upphandlare och leverantörer har tillgång till verktyg, utbildningar och annat stöd avseende miljöhänsyn vid offentlig upphandling.

Regeringen har satt följande inriktningsmål till år 2010:

• Andelen offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav bör öka.

• Andelen statliga ramavtal med välformulerade miljökrav bör öka.

• Andelen myndigheter inom stat, kommun och landsting som regelbundet ställer välformulerade miljökrav bör öka.

För att nå de uppsatta målen krävs dels incitament för ledningen i myndigheter, kommuner och landsting att vilja ställa miljökrav, dels förutsättningar för upphandlare att kunna ställa effektiva miljökrav vid upphandling. Det finns vissa skillnader att ta hänsyn till för de olika målgrupperna. Enligt Ekonomistyrningsverket uppgick de statliga myndigheternas inköp till 110 miljarder kronor år 2005, varav ca 7 miljarder kronor avropades på de statliga ramavtalen. Regeringen kan styra de statliga myndigheterna genom förordningar, uppdrag och instruktioner. Kommuner och landsting är självbestämmande och kan inte styras på samma sätt. Ett sätt att få med kommuner och landsting är därför att engagera den lokala politiska ledningen och de som leder verksamheten. Regeringen pekar ut fyra strategiska områden med åtgärder för att kunna nå de nationella målen. För varje område redovisas skäl för åtgärden, hur åtgärden skall utföras och vilken nytta den kommer att ha.

Strategiskt område 1 – Statliga myndigheter, styrning och kompetens

Regeringen anser att Förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning bör ses över i syfte att undersöka förutsättningarna för att komplettera förordningen med krav på att ställa kostnadseffektiva och välformulerade miljökrav i de statliga ramavtalen överenskomna inom den statliga inköpssamordningen. Ramavtalsmyndigheterna bör ges skräddarsydda utbildningar.

Stockholm Universitet har som remissinstans gått ännu längre och menar att miljökrav bör ställas vid samtliga upphandlingar genom statliga ramavtal. Hos ramavtalsmyndigheterna skall erforderlig kompetens finnas.

Strategiskt område 2 – Engagera politiker och andra beslutsfattare på lokal och regional nivå

Regeringens anser att en informationskampanj riktad till politiker och andra beslutsfattare på lokal och regional nivå bör genomföras.

En informationskampanj bör genomföras om bl.a. handlingsplanen i form av en riktad seminarieserie till målgruppen politiker och andra beslutsfattare på lokal och regional nivå. Kampanjen bör genomföras av Miljöstyrningsrådet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. De viktigaste budskapen bör sammanfattas i ett enkelt informationsmaterial och distribueras bl.a. genom Sveriges Kommuner och Landsting och andra lämpliga kanaler såsom regionkontoren.

Strategiskt område 3 – Säkerställ kompetensen bland upphandlare

Regeringens anser att en helpdesk för miljöanpassad offentlig upphandling bör inrättas. Kunskap om hur man ställer miljökrav bör integreras i befintliga upphandlingsutbildningar. En webbaserad grundkurs i miljöanpassad offentlig upphandling bör erbjudas. Ett informationsmaterial om miljökrav, upphandlingslagstiftning och rättsfall bör tas fram.

Flera av remissinstanserna poängterar vikten av att upphandlare på alla nivåer har den nödvändiga kunskapen för att både formulera tydliga miljökrav och sedan följa upp ställda krav.

Ett av motiven till detta strategiska område är Naturvårdsverkets enkätstudie som visar att bristande kunskap om hur miljökrav kan ställas är det största hindret för en miljöanpassad offentlig upphandling.

Strategiskt område 4 – Erbjud ett effektivt och enkelt verktyg

Regeringens anser att målsättningen för EKU-verktyget bör tydliggöras. Kvaliteten, innehållet och nivån på miljökriterierna bör ses över liksom användarvänligheten och funktionaliteten. EKU-verktyget bör återlanseras och marknadsföras. Sambanden mellan EKU och miljömärkningen bör tydliggöras.

Stockholms Universitet anser vidare att EKU-verktyget är en viktig hjälp för att ställa relevanta miljökrav i upphandlingen. Kriteriedokumenten bör ses över och i flera fall skärpas och kravnivån behöver bli jämnare såväl inom enskilda produktgrupper som mellan olika produktgrupper. Vidare krävs kontinuerlig uppdatering av kriteriedokumenten för att öka och främja användningen av verktyget. Det finns även ett behov av en tydligare struktur.

Uppföljning av handlingsplanen

Regeringens anser att Naturvårdsverket kontinuerligt bör följa upp utvecklingen av miljökrav vid offentlig upphandling, bl.a. resultaten av handlingsplanen. Naturvårdsverket bör vid behov samarbeta med andra berörda aktörer, bl.a. upphandlande myndigheter och leverantörer.

Ekonomistyrningsverket ställer sig positivt till att Naturvårdsverket utvärderar hur miljöhänsyn tas tillvara i de statliga ramavtalen. Emellertid skulle det vara önskvärt om utvärderingen kunde omfatta fler ramavtal än i tidigare undersökningar för att om möjligt uppnå en bättre reliabilitet och validitet i undersökningsresultaten.

Regeringen tillägger: Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar tillsyn över den offentliga upphandlingen. Miljöstyrningsrådet är dock en nyckelaktör för att driva utvecklingen av miljöanpassad upphandling framåt. Det är viktigt att Miljöstyrningsrådet noga följer utvecklingen av arbetet med åtgärder och dess effekter för att kunna fungera som bästa stöd för upphandlare över tid. Miljöstyrningsrådet bör, under ledning av Regeringskansliet, delta i arbetet med att företräda Sverige i EU-samarbetet och i det internationella samarbetet om miljökrav vid offentlig upphandling. Samarbetet med EG-kommissionen är av särskild vikt. Samarbete mellan Miljöstyrningsrådet, Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter är viktigt. Naturvårdsverket bör vid behov återkomma till regeringen med förslag till fortsatt arbete.

För mer information eller frågor, kontakta Altea AB