Skärpta regler om Miljöskadeansvar

16 maj, 2007

Fr.o.m. den 1 augusti 2007 föreslås verksamhetsutövares ansvar för miljöskador utvidgas. Skärpningen beror på ett EU-direktiv, som bl.a. anger att miljön ska återställas efter skador och att de verksamheter som orsakar miljöskador även kan bli tvungna att vidta kompensationsåtgärder på en annan plats. Staten kommer dock även i framtiden ha ett övergripande ansvar för att åtgärder vidtas. Därmed garanterar man att miljövärden inte försvinner även om det inte går att reparera skadan där den uppstått.

Redan i dag är verksamhetsutövare ansvariga för föroreningar, den vanligaste typen av skada. Med lagändringen utökas ansvaret till andra skador. Dessutom blir det tydligare att verksamhetsutövare kan bli skyldiga att vidta åtgärder om den biologiska mångfalden har skadats.

I praktiken kommer direktivet innebära ändringar i framförallt 10 kap. Miljöbalken som kommer att behöva kompletteras med ansvarsfördelningar. Kretsen av ansvariga kommer att utvidgas till att förutom den som driver verksamheten också omfatta den som kontrollerar verksamheten. Den ansvarige kommer att definieras som verksamhetsutövaren.

Miljöansvarsdirektivet omfattar tre olika typer av miljöskador; skador på skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer, skador på vatten samt markskador. Undantag görs från krig och krigsliknande situationer, oundvikliga naturkatastrofer samt skodor orsakade av tillståndspliktig verksamhet som inte ansågs skadliga vid tidpunkten då de ägde rum (s.k. utvecklingsskador).

I fråga om fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador föreslås en avgränsning av de fastighetsförvärv som kan medföra ansvar.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.