Ändring av SFS 1998:899 avseende miljöfarlig verksamhet

23 juli, 2007

Nya regler avseende anmälnings- och tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet gäller från den 1 januari 2008.

De viktigaste ändringarna är:

• Förordningens bilaga som fastställer vilka verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga revideras. Dagens cirka 6000 tillståndspliktiga verksamheter minskar till färre än 5000 stycken. Detta betyder att vissa verksamheter som idag är tillståndspliktiga inte kommer att vara det efter årsskiftet. På grund av anpassning till krav på tillstånd enligt EG-direktiv och nya gränser och mått, kan även ett mindre antal verksamheter som tidigare inte varit tillståndspliktiga bli det vid årsskiftet.

• Övergångsbestämmelserna innebär att en verksamhet som idag är tillståndspliktig, men ännu inte behövt söka tillstånd och inte har tillståndsprövats, ska söka tillstånd senast den 30 juni 2008. Ansökan behövs endast om verksamheten är tillståndspliktig den 1 juli 2008.

• En strukturändring är att nuvarande bilagas avdelning 2 och 3, samt första delen av avdelning 4, som avser hantering av vissa kemiska ämnen, är inarbetade i den reviderade bilagans avdelning 1. En annan är att det införs separata verksamhetsbeskrivningar för tillstånds- eller anmälningsplikter som följer av EG-direktiv.
Som verksamhetsutövare är man skyldig att veta om verksamheten omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt och söka tillstånd eller anmäla verksamheten när så krävs. När nu bilagan ändras med nya koder, gränser och mått för vad som är tillstånds- eller anmälningspliktigt, bör Du kontrollera vilka nya verksamhetsbeskrivningar och koder som gäller för verksamheten. Tycker Ni att detta är svårt hjälper vi på Altea gärna till.

Definitioner och gränser kan ibland vara vagt formulerade eller oklara hur de skall tolkas. Vid sådana situationer skall en teleologisk tolkningsmetod användas vilket innebär att man utgår från lagens ändamål och syfte. I detta fall återfinns syftet i de flesta fall i EG-direktiven.

Viktigt att poängtera är att tillsynsmyndigheten bör ” fria hellre än fälla” när den avgör om verksamhetsutövaren gjort rätt bedömning av tillstånds- eller anmälningsplikten om verksamheten är enkel eller medför liten miljöpåverkan och det samtidigt är tveksamt om den kan falla under en punkt i bilagan till SFS 1998:899.

Naturvårdsverket ger nu tydligare direktiv till hur de mängder som anges i bilagan skall tolkas. Detta har varit en fråga som tidigare har väckt många frågor och som ibland har tolkats olika hos olika myndigheter. När det talas om produktionsmängd skall den mängd som verksamhetsutövaren har för avsikt att tillverka (ansökt eller anmäld mängd) eller den faktiska omfattningen på verksamheten användas. Observeras bör att spill oftast inte räknas in i produktionsmängd och att verksamhetens kapacitet är ointressant ur detta hänseende.

I vissa fall kan en verksamhet omfattas av flera verksamhetsbeskrivningar i bilagan till SFS 1998:899. Om så är fallet skall samtliga tillämpliga koder anges i anmälan respektive tillståndsansökan. Den punkt som har högst prövningsnivå avgör huruvida verksamheten skall anses anmälnings eller tillståndspliktig.

Trots att en verksamhet inte är anmälnings- eller tillståndspliktig så kan tillsynsmyndigheten, med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, förelägga en verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd. Detta fordrar dock att verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön. Anledningen är att man genom detta skall täcka upp eventuella brister i bilagan till SFS 1998:899.

När vi utreder SFS 1998:899 med dess bilaga bör även nämnas att ett förarbete är på gång avseende en lagändring som skall klargöra att den som inte bedriver tillståndspliktig verksamhet skall kunna ansöka om upphävande av tillstånd. En eventuell ändring ligger cirka ett halvår fram i tiden.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.