Översyn av RoHS-direktivet

25 oktober, 2007

Vi ber Er observera att det ännu inte har skett några juridiska förändringar. Altea AB har beslutat att ändock gå ut med detta därför att det beror många av våra kunder och behandlar ett juridiskt område som det för tillfället vållar mycket diskussioner.

Den 1 juli 2006 trädde EU:s direktiv om att begränsa innehållet av farliga ämnen i elektronik, RoHS, i kraft. EU har beslutat att det nu är hög tid att göra en översyn av direktivet vilket på sikt, med stor sannolikhet, kommer att leda till förändringar i vår nationella lagstiftning. Under hösten kommer Kemikalieinspektionen genomföra inspektioner för att se hur direktivet efterlevs i Sverige.

Genom RoHS-direktivet begränsas användningen av bly, kadmium, sexvärt krom, kvicksilver, PBB och PBDE i elektriska och elektroniska produkter. Även länder eller delar av länder utanför Europa har länder genomfört liknande regleringar. Kalifornien har kommit längst i sin del av världen med att införa regleringar som liknar EU’s med undantag för vissa flamskyddsmedel.

Lite senare, mars 2007, införde Kina det så kallade China RoHS (Measures for Administration and Pollution Control of Electronic Information Products). Ungefär samtidigt trädde en motsvarighet ikraft i Korea, Act for Resource Recycling of Electrical and Electronic Equipment and Vehicles.

Att I-länderna minskar mängden farliga ämnen i elektronik kan även påverka hälsa och miljö i utvecklingsländer i positiv riktning. För farligt avfall, så som elektronikskrot, gäller Baselkonventionen där I-länder förbinder sig att inte dumpa miljöfarligt avfall i utvecklingsländer. Trots detta transporteras stora mängder använd elektronik till utvecklingsländer som t.ex. Nigeria. Det är svårt att komma till rätta med detta då den gamla elektroniken inte skeppas som farligt avfall utan som andrahandsvaror. Detta trots att elektroniken i många fall inte går att använda och att länderna inte har kapacitet att omhänderta farligt elektronikavfall.

Genom RoHSdirektivet begränsas användningen av bly, kadmium, sexvärt krom, kvicksilver, PBB och PBDE i elektriska och elektroniska produkter. Flera andra länder utanför Europa har nu genomfört liknande regleringar. Kalifornien har infört regler för bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom, men inte för flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Kaliforniens RoHS började gälla den 1 januari 2007 och gäller bara för vissa elektriska och elektroniska produkter

Översynen

Den översyn av RoHS-direktivet skall framförallt utreda huruvida nya produktgrupper kan inkluderas. Främst utreds kategorierna medicinteknisk utrustning samt kontroll- och övervakningsinstrument. Från svensk sida har förslag lämnats på att även inkludera mjukgöraren DEHP som kan finnas i plast, flamskyddsmedlet HBCDD som används i plasthöljen, beryllium som kan finnas i legeringar och berylliumoxid som finns i keramik. En annan målsättning är att de ämnen som undantas i ROHS särskilt skall uppmärksammas i avfallshanteringen

Standardisering och märkning

Kommissionen ska också undersöka om det finns någon standardiserad metod som företagen kan använda för att visa att kraven i RoHS uppfylls. Även definitionerna i direktivet ska ses över för att säkerställa att de fyller sitt syfte. Om inte kan förslag på att ta bort/lägga till eller ändra definitionerna läggas fram.

Tolkningsproblem RoHS-WEEE

De produktgrupper som omfattas av kraven i RoHS beskrivs i WEEE-direktivet om elektriskt och elektroniskt avfall. Detta samband leder till tolkningsproblem. Då RoHS-direktivet är ett s.k. harmoniserande direktiv är det nödvändigt att medlemsländerna har samma syn på vilka produkter som omfattas av RoHS. WEEE-direktivet ger utrymme för nationella särregler vilket vi inte minst märker på det tolkningsutrymme som uppstår i samband med registreringsplikten till EE-registret. Därför ska kommissionen undersöka om omfattningen av RoHS bör särskiljas från WEEE. Kommissionen ska lägga fram ett förslag om hur RoHS-direktivet ska förbättras under 2008.

Undantag till RoHS

I dagsläget finns 29 undantag till RoHS och ansökningar om undantag kommer fortfarande till kommissionen. Ett informellt nätverk har bildats i syfte att diskutera hur undantagsansökningar ska hanteras i fortsättningen.

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.