Lagändringar inför årsskiftet 2007/2008 del 2

19 december, 2007

Observera att alla lagändringar kring årsskiftet inte behandlas i dessa två nyhetsbrev.

Ett klimatpaket i budgetpropositionen för 2008
I budgetpropositionen för 2008 presenterade regeringen ett klimatpaket. Enligt detta paket höjs bland annat koldioxidskatten med 6 öre/kg för att begränsa utsläppen av koldioxid. Tillsammans med den årliga indexuppräkningen av skattesatserna på nergiområdet efter den allmänna prisutvecklingen medför dessa förändringar att skatten på t.ex. bensin höjs med ca 29 öre per liter inklusive mervärdesskatt. För diesel höjs dessutom energiskatten med 20 öre/liter, vilket medför en sammanlagd skattehöjning på 55 öre per liter inklusive mervärdesskatt. När det gäller alkoholskatter höjs skatten på öl medan vinskatten sänks. Även skatten på cigaretter, snus och röktobak höjs.

Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster De två nya lagarna ersätter den nu gällande lagen om offentlig upphandling (LOU) och har i huvudsak sin grund i direktivet om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster respektive direktivet om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarliga verksamheter
Regeringen har beslutat om ändringar i listan över vilka miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken. Färre verksamheter än tidigare omfattas av krav på tillstånd eller anmälan. Cirka 1 000 av de tidigare tillståndspliktiga verksamheterna blir i stället anmälningspliktiga. För ett begränsat antal verksamheter skärps reglerna om tillstånds- och anmälningsplikt. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2008. För pågående verksamheter ska tillståndsansökan eller anmälan göras senast den 30 juni 2008. Den nya listan finns i bilagan till förordningen (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ny artskyddsförordning
Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas fridlysningsföreskrifter flyttas upp på Förordningsnivå och arbetas in i regeringens artskyddsförordning. Fridlysningsreglerna blir samlade och därigenom lättare att överblicka. Detsamma gäller ytterligare ett antal handlingsregler i Naturvårdsverkets artskyddsföreskrifter (NFS 1999:7). Detta medför en så omfattande omarbetning av förordningstexten att den tidigare artskyddsförordningen upphävs och ersätts med en ny artskyddsförordning.

Ny förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
EU:s förordning om vissa fluorerade växthusgaser (f-gaser) syftar till att begränsa,
hindra och därigenom minska utsläppen av de fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet. EU:s förordning innebär vissa ändringar jämfört med vad som gällt tidigare. Exempel på nyheter som följer direkt av EU:s förordning är att
– flera ämnen omfattas – våra nationella bestämmelser har enbart gällt HFC medan f?gasförordningen också omfattar PFC (perfluorkarboner) och SF6 (svavelhexafluorid),
– ansvaret för att reglerna följs vilar inte bara på ägaren utan på den som har det faktiska ansvaret för en utrustning,
– alla typer av verksamheter – inte bara yrkesmässiga – omfattas av reglerna,
– utrustningar med mindre än 3 kg f-gaser undantas från kontrollkrav men stora utrustningar ska kontrolleras oftare.

I Naturvårdsverkets köldmediekungörelse har tidigare både f-gaser och ozonnedbrytande ämnen reglerats. På förordningsnivå har reglerna däremot funnits i olika författningar; dels en förordning om HFC, dels en förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet. För att få en sammanhållen lagstiftning på området samlas samtliga dessa regler ihop till en enda förordning. När det gäller f-gaserna görs de ändringar av det svenska regelverket som är nödvändiga till följd av EU:s f-gasförordning. De svenska bestämmelserna ska enbart reglera sådant som inte regleras i f-gasförordningen. Några ändringar görs också för att genomföra EU:s direktiv om utsläpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon. När det gäller ozonnedbrytande ämnen sker inga ändringar. De reglerna arbetas bara in i den nya förordningen.

Ändrade regler om användning av blyammunition
Ett tidigare beslutat totalförbud mot blyammunition, som skulle träda i kraft den 1 januari 2008, genomförs inte. I fråga om det förbud som gäller mot användning av blyhagel på våtmark och vid skytte på skjutbanor ska Naturvårdsverket få meddela föreskrifter om tillämpningen av förbudet och om undantag. Naturvårdsverket ska också få meddela föreskrifter om hur man ska tillämpa förbudet mot att använda blyhagel vid jakt över grunda delar av öppet vatten samt om miljöskyddsåtgärder vid skjutfält och skjutbanor där blyammunition används.

Ändringar i plan- och bygglagen
Dessa ändringar är första steget i regeringens arbete med att förenkla och förtydliga reglerna i plan- och bygglagen för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda. Ändringar har genomförts i lagens bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, om översiktsplan och detaljplan, om bygglov samt om påföljder och överklagande. Samtidigt moderniseras språket i de berörda bestämmelserna.

I lagen förtydligas att det vid planläggning ska tas hänsyn till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling och att det vid prövningen av lokalisering av bebyggelse till viss mark ska tas hänsyn bl.a. till risker för översvämning och erosion. Reglerna om ändring av översiktsplan förtydligas. Det införs en möjlighet att i detaljplanen bestämma att det får ges bygglov för viss markanvändning med förbehåll att en förekommande markförorening har avhjälpts. Bygglovspliktens omfattning för en- och tvåbostadshus minskas bl.a. för komplementbyggnader, s.k. friggebodar, på upp till 15 kvadratmeter. Förutsättningarna för s.k. tidsbegränsade bygglov förtydligas. Dessutom blir det möjligt att under vissa förutsättningar upprepa en byggnadsåtgärd årligen utan någon ny bygglovsansökan. Plan- och bygglagens sanktionsavgifter höjs och knyts till prisbasbeloppets utveckling. Det införs en möjlighet för miljöorganisationer att överklaga vissa beslut om detaljplaner. Den ändringen gör det möjligt att återkalla en tidigare gjord reservation för Sveriges tillträde till Århuskonventionen.

Lag om yrkesförarkompetens
I en ny lag, lagen om yrkesförarkompetens, genomförs Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om yrkesförarkompetens. Den nya lagen ska tillämpas vid tunga godstransporter och persontransporter med buss som sker på väg i Sverige och som utgör förvärvsmässig trafik. Lagen behandlar bl.a. de kompetenskrav som en förare måste inneha för att få utföra nämnda transporter samt strukturen för att erhålla yrkeskompetensen (prop.2007/08:10, bet. 2007/08:TU3). Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2008. Lagen ska börja tillämpas från och med den 10 september 2008 för förare som utför persontransporter och från och med den 10 september 2009 för förare som utför godstransporter.

Avgifter inom vägtrafiken
Ändringar i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet har beslutats. Ett flertal avgifter höjs. Nivåerna har beräknats så att kostnadstäckning för verksamheten ska uppnås. Härutöver införs vissa nya avgifter. Det gäller bland annat en avgift om 50 kr vid påställning av fordon. Den nuvarande registerhållningsavgiften ersätts av en årlig vägtrafikregisteravgift om 43 kr. För traktorer ska det inte tas ut någon vägtrafikregisteravgift. För körkortsärenden som handläggs av länsstyrelserna införs ansökningsavgifter. Det införs också en ny avgift för dubblettbeställning av registreringsbevis. Vid skriftlig betalningspåminnelse kommer en påminnelseavgift om 50 kr tas ut. Vägverket ges också bemyndigande att sätta ner avgifter när en beställning eller betalning görs elektroniskt.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB