Större friggebodar och andra ändringar i plan- och bygglagen

12 december, 2007

Riksdagen har antagit regeringens förslag till ändringar i plan- och bygglagen. Regeringen utfärdar lagändringarna som är första steget i regeringens arbete med att förenkla och förtydliga reglerna i plan- och bygglagen för att underlätta planerings- och byggprocessen för alla berörda.

Ändringar görs i lagens bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, om översiktsplan och detaljplan, om bygglov samt om påföljder och överklagande. I lagen förtydligas att det vid planläggning ska tas hänsyn till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling och att det vid prövningen av lokalisering av bebyggelse till viss mark ska tas hänsyn bland annat till risker för översvämning och erosion. Reglerna om ändring av översiktsplan förtydligas. Det införs en möjlighet att i detaljplanen bestämma att det får ges bygglov för viss markanvändning med förbehåll att en förekommande markförorening har avhjälpts. Bygglovspliktens omfattning för en- och tvåbostadshus minskas bland annat för komplementbyggnader, så kallade friggebodar, på upp till 15 kvadratmeter. Förutsättningarna för så kallade tidsbegränsade bygglov förtydligas. Dessutom blir det möjligt att under vissa förutsättningar upprepa en byggnadsåtgärd årligen utan någon ny bygglovsansökan. Plan- och bygglagens sanktionsavgifter höjs och knyts till prisbasbeloppets utveckling. Det införs en möjlighet för miljöorganisationer att överklaga vissa beslut om detaljplaner.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2008.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB