Ny version av SMP

8 februari, 2008

Varje år ska alla tillståndspliktiga verksamheter lämna in en miljörapport. Det framgår av 26 kap. 20 § i miljöbalken. Från och med 2007 är det möjligt att göra detta elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen – SMP. SMP är en webbapplikation som ägs av Naturvårdsverket. SMP har tagits fram för att skapa möjlighet för en helt elektronisk miljörapporthantering. Endast behöriga personer på respektive anläggning har rätt och möjlighet att ändra i den information som lagras i databasen. I databasen lagras alltså bara anläggningens egna uppgifter.

Den 11/1 togs en ny version idrift där branschkoder enligt nya FMH-bilagan ska anges. Vissa problem finns fortfarande i den nya versionen vilket gör att vissa företag är tvingade att fortsätta med pappersversionerna av sina Miljörapporter.

Flera fördelar har redan upptäckts med SMP

• Färre mellanhänder ger säkrare data
Kvaliteten på data höjs när det blir färre mellanhänder. Med hjälp av SMP matar verksamhetsutövaren själv in sina data i systemet, och informationen kan ändras bara av denne. Detta säkerställer att det är verksamhetens egna uppgifter som används av tillsynsmyndigheterna och Naturvårdsverket.

• SMP gör datahanteringen enklare och säkrare genom att:
de variabler som visas första gången i inmatningsformuläret anpassas till den bransch det gäller fjolårets värden syns i inmatningsformuläret användaren uppmärksammas på om värdet förändrats mycket sedan föregående års rapport föregående rapports data automatiskt kopieras när man skapar en ny rapport samma år aktuell information om anläggningen hämtas från tillsynsmyndighetens register varje år. För verksamhetsutövaren har SMP också fördelen att alla data som ska rapporteras vidare samlas på ett ställe. Det går därför snabbt och enkelt att uppdatera uppgifterna.

• Framförallt innebär den elektroniska rapporteringen att dataflödet blir snabbare, att det manuella arbetet hos tillsynsmyndigheten minskar och att den internationella rapporteringen underlättas.

• SMP ger tillgång till miljöinformation
SMP underlättar för Sverige att leva upp till sina åtaganden enligt Århuskonventionen och direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Miljörapporterna är en viktig informationskälla för allmänheten, beslutsfattare, forskare och andra aktörer med intresse för miljöfrågor på internationell, nationell, regional och lokal nivå.

• Uppgifterna på SMP används förutom i internationell rapportering även:
i tillsynsmyndigheternas arbete för att sammanställa officiell statistik på miljöområdet för att följa upp nationella miljökvalitetsmål. I Sverige finns Kemikalieutsläppsregistret (KUR) för att göra utsläppsdata tillgängliga för allmänheten. KUR kommer att ses över då SMP träder i kraft.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB