Snö = avfall

28 februari, 2008

Dumpning av snö kräver dispens.

Vi har valt att publicera detta trots att många av våra kunder inte kommer att se snö på lång tid.

Snö som samlas upp från vägar och andra utrymmen innehåller olika föroreningar såsom salter, bly m.m. som kan förorena vattnet. När tippning sker finns det en kvittblivningsavsikt hos avfallsinnehavaren, dvs. innehavaren gör sig av med snön i fråga. En fundering som ofta diskuteras är om snön i sig ska utgöra avfall eller ej, eftersom snö utan föroreningsinnehåll är ett naturligt förekommande ämne (vatten) som endast omlokaliseras till annan plats. Saken saknar dock betydelse eftersom snö från gator och torg normalt innehåller föroreningar från trafik m.m. På samma sätt som förorenat vatten normalt anses utgöra avfall innebär det att förorenad snö omfattas av avfallsdefinitionen.

Enligt 15 kap. 1 § miljöbalken (MB) definieras avfall som ”varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Det råder ett generellt förbud mot dumpning av avfall enligt 15 kap. 31 § MB. Vidare står det i 15 kap 33 § MB att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får besluta om dispens i det enskilda fallet från dumpningsförbudet. Detta gäller under förutsättning att avfallet kan dumpas utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Regeringen har i 46 § avfallsförordningen föreskrivit att Naturvårdsverket är den myndighet som prövar dispens från dumpningsförbudet.

Enligt E 1 i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken är det länsstyrelsen som har tillsynen över dumpning som sker från fartyg eller luftfartyg. Vid dumpning på andra sätt, t.ex. direkt från lastkaj, är det kommunen som har tillsynen, enligt 4 § samma förordning.

Sammantaget innebär det att tippning av snö i vattenområde utgör dumpning av avfall i vatten, för vilket dispens krävs från Naturvårdsverket och att kommunen är tillsynsmyndighet över denna verksamhet.

Naturvårdsverket utreder för närvarande om länsstyrelsen kan ta över prövningen av dumpningsdispenser från Naturvårdsverket. Förslaget kommer att skickas ut på remiss under februari månad.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB