Förslag – nya avgifter för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

6 maj, 2008

Naturvårdsverket föreslår att bilagan till förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT-bilagan) ändras. Förslaget innebär bl.a. att avgifterna höjs med i storleksordningen 20-30 % för att bättre motsvara kostnaderna för tillståndsprövning och tillsyn. För enskilda verksamheter kan höjningen vara mindre eller högre. Vill du lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrunden till förslaget är att regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå nya avgifter. Avgifterna har i stort sett inte höjts sedan miljöbalken trädde ikraft. Avsikten är att de nya avgifterna ska gälla från den 1 januari 2009.

Avgifter för 2008
Vilka avgifter gäller då för 2008? I december 2007 lämnade Naturvårdsverket ett förslag till FAPT-bilaga där de hittills gällande avgifterna insorterades under den nya FMH-bilagans verksamhetskoder. Syftet med förslaget var att avgifterna, när regeringen fattat beslut, ska tillämpas retroaktivt från 1 januari 2008. Miljödepartementet bereder nu förslaget.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB