Nytt producentansvar avseende batterier

7 maj, 2008

Den 26 september 2008 implementeras ett nytt direktiv 2006/66/EG genom en ny svensk förordning. Direktivet ska verka för en bättre hantering av batterier ur miljösynpunkt inom EU samt verka harmoniserande, det vill säga reglerna ska vara de samma inom hela gemenskapen. Delar av direktivet är minimikrav vilket innebär att medlemsstaterna har rätt att ställa högre krav än de som meddelas i direktivet.

Ett antal nyheter kommer att införas i svensk lagstiftning i samband med att direktivet genomförs. Bland annat finns krav på att alla batterier ska återvinnas, även de som inte klassas som miljöfarliga. I dag går dessa i huvudsak till deponi i Sverige.

Batteriinsamlingen informerar om batterier
För att sprida information om batteriförordningen och bistå kommunerna i arbetet med insamling av batterier har Batteriinsamlingen etablerats. Batteriinsamlingen arbetar med nationella informationskampanjer för att öka kunskapen kring insamling av batterier och är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Avfall Sverige och Batteriföreningen.

Butikernas ansvar
Butiker som säljer miljöfarliga batterier måste informera sina kunder om att batterierna ska lämnas till särskilda batteriinsamlingar. Butikerna är inte skyldiga att ta emot batterier med undantag för de som säljer bilbatterier.

Inbyggda batterier
Många miljöfarliga batterier är inbyggda i olika uppladdningsbara apparater. Därför ska du alltid lämna in både batteridrivna elprodukter och lösa batterier på kommunens insamlingsplatser.

De farliga ämnena i batterier är främst tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly. Kvicksilver finns ofta i knappcellsbatterier, som till exempel används i klockor, hörapparater, leksaker och miniräknare. Kadmium finns huvudsakligen i uppladdningsbara batterier (nickel-kadmium), till exempel i elektriska tandborstar, borrmaskiner och rakapparater. Den största mängden blybatterier utgörs av bilbatterier.

Vad innebär den nya batteriförordningen?
Beslut om slutgiltig lagstiftning fattas under sen vår 2008 men från och med den 26 september 2008 införs en ny batteriförordning i Sverige. I förordningen ställs en del nya krav på producenter av batterier, bland annat:

Registrering
• Alla batteriproducenter ska registrera sig i det elektroniska batteriregistret senast den 26 september 2008. Till producent räknas den som yrkesmässigt tillverkar eller för in miljöfarliga batterier till Sverige eller yrkesmässigt tillverkar och till Sverige för in varor som innehåller miljöfarliga batterier eller varor där miljöfarliga batterier medföljer.

Rapportering
• Alla batteriproducenter ska årligen rapportera vilka mängder batterier som berörs.

Den som berörs skall betala en årlig avgift som avser kostnaden för:
1. bortskaffande eller återvinning av miljöfarliga batterier,
2. information som behöver spridas för att uppnå dess syfte som anges i denna förordning,
3. kommunernas sortering av miljöfarliga batterier,
4. insamling av blybatterier,
5. Naturvårdsverkets handläggning av de uppgifter som skall lämnas och som avser miljöfarliga batterier. Förordning (1979:645).

Märkning
• Senast den 26 september 2008 ska samtliga batterier som släpps på den svenska eller europeiska marknaden vara märkta med en överkorsad soptunna, ett krav som tidigare gällt endast för miljöfarliga batterier. För mer information se artikel 21 i direktiv 2006/66/EG.
• Miljöfarliga batterier, det vill säga batterier som innehåller kadmium, kvicksilver eller bly, ska även fortsättningsvis märkas med kemisk beteckning som talar om vilken tungmetall batteriet innehåller.

Kadmiumförbud
• Batterier som innehåller kadmium, och som ej sitter i handverktyg, nöd och alarmsystem inbegripet nödbelysningssystem eller medicinsk utrustning, kommer från och med den 26 september 2008 att förbjudas på den
svenska och europeiska marknaden. Kadmiumbatterier kan exempelvis sitta i leksaker, minidammsugare och så vidare.

Kommunsortering
Kommunerna i Sverige har en skyldighet att samla in batterier och sortera dessa (gäller inte blybatterier över 3 kilo och så kallade öppna nickelkadmium-batterier). För sorteringen av dessa kan kommunerna begära ersättning från Naturvårdsverket. Ersättningen betalas från Batterifonden och ansökan ska ske på särskild blankett som du hittar i vårt e-register.

Batteriinsamlingens e-register
All registrering, rapportering och ansökan om återbetalning ske via Naturvårdsverkets elektroniska register, Batteriregistret. Om Ni redan är registrerade har Ni fått ett brev med inloggningsuppgifter. Om Ni vill registrera Er kan Ni göra det via e-registret.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB