Nya kemikalieregler

1 juni, 2008

Som Ni har märkt så är det väldigt mycket juridiska ändringar att kvittera på kemikalieområdet för tillfället. Detta beror på att stora delar av REACH träder ikraft 2008-06-01.

Reach är en EG-förordning som ska tillämpas direkt och som inte ska införlivas i svensk lagstiftning. Därför kommer de svenska bestämmelserna om kemikalier att ändras på alla nivåer den 1 juni.

Reach innebär bland annat att kravet på registrering av kemikalier börjar gälla för kemiska ämnen som tillverkas eller importeras i volymer över 1 ton. För ämnen som finns på marknaden (så kallade infasningsämnen) öppnas möjligheten för en förhandsregistrering från den 1 juni, som måste utnyttjas för att företagen ska kunna använda tidsfristerna för registrering av sådana ämnen.

Kemikalieinspektionens föreskrifter
KemI:s föreskrifter har skrivits om. Ändringarna innebär att den hittills gällande föreskriften KIFS 1998:8 har delats upp på två föreskrifter.

KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer.
KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel.

Ni ser redan nu de nya föreskrifterna i Er lagdatabas om Ni berörs.

De regler som har motsvarigheter i Reach har tagits bort ur de svenska föreskrifterna.

På några områden kvarstår svenska regler. Dessa gäller bland annat länsstyrelsernas tillståndsprövning av särskilt farliga ämnen och det svenska produktregistret men här finns även några mindre nyheter i föreskriften KIFS 2008:2, som träder i kraft först den 1 januari 2009.

I övrigt har några mindre justeringar gjorts i föreskrifterna. Regler om förbud och begränsningar avseende särskilt farliga kemikalier finns kvar i de svenska föreskrifterna, men förs över till Reach nästa år. Enligt ett beslut av EG-domstolen gäller förbud mot användning av flamskyddsmedlet dekaBDE i elektriska och elektroniska produkter från den 1 juli 2008. Detta förbud har förts in i de svenska föreskrifterna.

Klassificering och märkning
Krav på klassificering och märkning av kemiska produkter finns också kvar i de svenska reglerna tills vidare (KIFS 2005:5 och 2005:7).

KIFS 2008:4 om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter träder i kraft den 1 juni 2008 och ändrar 2 och 11 §§ samt bilaga 3.

Ändringen är redan nu markerad men återfinns inte i fulltaxt versionen ännu då Kemikalieinspektionen inte har hunnit komma ut med någon konsoliderad version.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB