Sammanfattning över lagändring halvårsskiftet del 1

30 juni, 2008

Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första juli. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i dessa två nyhetsbrev.

Ändringar med anledning av EG-förordningen om kemikalieregistrering (Reach)
Med anledning av EU:s nya kemikalielagstiftning, som kallas ”Reach”, har ändringar gjorts i miljöbalken. ”Reach” är en EG-förordning som ersätter mycket av det som i dag regleras med nationella bestämmelser och som för Sveriges del finns i regeringens förordningar och Kemikalieinspektionens föreskrifter. I den nya EG-förordningen har registreringen av kemiska ämnen och information om ämnena central betydelse för möjligheterna att tillverka och släppa ut kemiska ämnen på marknaden samt för utvärdering och godkännande av och begränsningar för kemiska ämnen. De berörda svenska lagreglerna om kemikalier finns i allt väsentligt i 14 kap. miljöbalken. De reglerna har justerats så att de inte innebär en dubbelreglering av sådant som regleras i EG-förordningen eller strider mot den. De nödvändiga ändringarna i 14 kap. miljöbalken har medfört att hela kapitlet fått en ny redaktionell och språklig utformning. För att kunna straffsanktionera överträdelser av EG-förordningen, har straffreglerna i 29 kap. miljöbalken ändrats och kompletterats. De har också kompletterats med anledning av en EG-förordning om fluorerade växthusgaser. Den nya EG-förordningen om kemikalieregistrering har också medfört ändringar i miljöbalkens forumregler (20 kap.), regler om tystnadsplikt i samband med tillsyn (26 kap.) och regler om tillträde (28 kap.). I samband med lagändringarna har också ändringar i några förordningar gjorts. Ändringarna handlar om att anpassa förordningarna till det nya kemikaliekapitlet i miljöbalken. Den tidigare gällande förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer ersätts med en helt ny förordning med samma namn. De nya reglerna började gälla den 1 juni 2008 och har fått SFS-numren 2008:245, 2008:247, 2008:250 och 2008:252–260. Se även regeringens proposition 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering.

Registrering i Kemikalieinspektionens produktregister
I samband med beslutet om den nya förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer uppdateras förteckningen över vilka produkter som ska anmälas till Kemikalieinspektionen för registrering i produktregistret. Uppdateringen görs med anledning av ändringar i EG-förordningen om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. De nya reglerna finns i bilagan till förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Efterkonvertering av bilar för drift med alternativa bränslen
På regeringens förslag har riksdagen beslutat om ändringar i lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen. I lagen införs bestämmelser om att system för ändring av ett fordon från drift med motorbensin eller dieselbränsle till drift med ett alternativt motorbränsle (konverteringssatser) kan typgodkändas i fråga om avgasrening. Det ansvar som tillverkaren av motorfordon och motorer har för uppfyllandet av gällande avgasreningskrav ska inte gälla fel som beror på att ett fordon eller en motor har ändrats med en konverteringssats. Om felet beror på en typgodkänd konverteringssats ska ansvaret ligga på den som har tillverkat konverteringssatsen eller fört in den till Sverige. Reglerna finns i lagen (2008:262) om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen och träder i kraft den 1 juli 2008. Se även regeringens proposition 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten
De uppgifter som Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion har kommer den 1 juli 2008 att tas över av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta återspeglas med några ändringar i lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall och i flera förordningar, bland annat i en förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten.

Lag om yrkesförarkompetens
I lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens genomförs Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om yrkesförarkompetens. Författningarna ska tillämpas vid tunga godstransporter och persontransporter med buss som sker på väg i Sverige och som utgör förvärvsmässig trafik. Författningarna behandlar bl.a. de kompetenskrav som en förare måste inneha för att få utföra nämnda transporter samt strukturen för att erhålla yrkeskompetensen (prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3). Författningarna har trätt i kraft. De nya kompetenskraven gäller från och med den 10 september 2008 för förare som utför persontransporter.

Nytt vägmärke
Ett nytt lokaliseringsmärke för upplysning om serviceanläggningar för övernattning av typen ”rum och frukost” förs in i vägmärkesförordningen (2007:90). Ändringen träder i kraft den 1 juni 2008 (SFS 2008:191).

Fjärrvärmelagen
Enligt den nya fjärrvärmelagen får fjärrvärmeföretagen viss utökad redovisningsskyldighet i syfte att öka insynen i fjärrvärmeverksamheten. Fjärrvärmeföretagen blir skyldiga att förhandla med fjärrvärmekunderna om vissa avtalsvillkor. Om parterna inte kommer överens kan de ansöka om medling hos en nyinrättad fjärrvärmenämnd som kommer att ingå i Statens energimyndighet. Lagen träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. Fjärrvärmelag m.m. 2007/08:60).

Ändring i lagen om elektronisk kommunikation
Ett nytt regleringsverktyg införs i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation i syfte att skapa effektiv och långsiktig konkurrens på grossistmarknaden för bredband. Det nya regleringsverktyget kan tillämpas med avseende på en vertikalt integrerad dominerande operatör som ålagts skyldighet att lämna tillträde för konkurrerande operatörer till det metallbaserade accessnätet, d.v.s. nätet mellan telestationerna och slutkunderna. Den dominerande operatören kan förpliktas att genomföra en funktionell separation av den del av verksamheten som är knuten till accessnätet. Alternativt kan den dominerande operatören frivilligt åta sig att funktionellt separera samma verksamhet och tillsynsmyndigheten godta åtagandet. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens 2007/08:73).

En ny marknadsföringslag
En ny marknadsföringslag träder ikraft den 1 juli 2008. Genom den nya lagen genomförs direktivet 2005/29/EU om otillbörliga affärsmetoder. Den nya lagen kommer liksom den tidigare att omfatta skydd för näringsidkare och konsumenter. Nyheter är bland annat en svart lista på 31 åtgärder som alltid ska anses otillbörliga. Lagens tillämpningsområde utsträcks vidare till att avse information som lämnas efter köp och ett förbud mot aggressiv marknadsföring införs. Den nya lagen medför följdändringar i en rad andra lagar med marknadsrättslig reglering. Sanktionssystemet överförs oförändrat (prop. 2007/08:115).

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation
Genom ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som träder i kraft den 1 juli 2008, införs en skyldighet för alla operatörer som tillhandahåller allmänna telefonitjänster att kostnadsfritt tillhandahålla två särskilda spärrtjänster. Den ena tjänsten ska göra det möjligt för abonnenter att spärra sitt abonnemang om kostnaden överskrider den kreditgräns som i förväg har lagts in för abonnemanget. Den andra tjänsten ska möjliggöra att ett telefonabonnemang spärras mot uppringning av vissa nummer och samtal. Operatörerna blir också skyldiga att informera sina abonnenter om dessa två spärrmöjligheter (prop. 2007/08:86).

En struktur för urbant utvecklingsarbete
Urbant utvecklingsarbete utgörs av kunskapsbaserade och tvärsektoriellt samordnade utvecklingsinsatser i stadsdelar med ett utbrett utanförskap för att nå regeringens mål för den urbana utvecklingspolitiken. Lokalt utvecklingsavtal är en överenskommelse mellan staten och en kommun som syftar till att klargöra förutsättningarna för att på lokal nivå bedriva ett gemensamt urbant utvecklingsarbete. En ny förordning (2008:348) om urbant utvecklingsarbete innehåller bestämmelser om lokala utvecklingsavtal och statliga myndigheters roll och ansvar när sådana överenskommelser har slutits mellan staten och en kommun. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2008.

Varningstext på magnetleksaker
Europeiska kommissionen har beslutat att det från och med den 21 juli 2008 ska krävas varningar på alla leksaker som innehåller magneter, små nog att kunna sväljas. Beslutet planeras att genomföras genom en förordning som förbjuder försäljning av magnetleksaker utan korrekt varning som ska träda i kraft den 21 juli 2008.

Ändringar i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd
Den tidsram inom vilken en person kan anvisas ett Instegsjobb förlängs från 18 månader till 36 månader räknat från det att personen fick uppehållstillstånd. Den tid under vilken stöd får lämnas förlängs samtidigt från 18 månader till 24 månader. Något stöd får dock inte utgå efter det att 36 månader passerat från det att uppehållstillståndet beviljades. Nivån på den ersättning som lämnas till offentliga arbetsgivare höjs till samma nivå som gäller för privata arbetsgivare, det vill säga 75 procent av lönekostnaden, dock högst 750 kronor per dag. Anställningsstödet för långtidssjukskrivna avskaffas. Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 juni 2008.

Ändringar i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb, förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgaranti samt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar rörande fängelsedömda Personer som har dömts till fängelse och är föremål för utslussningsåtgärder eller är villkorligt frigivna ges möjlighet att få nystartsjobb samt delta i jobb och utvecklingsgarantin respektive jobbgarantin för ungdomar. För de som är villkorligt frigivna gäller möjligheten under ett år från frigivningen. Stödet för nystartsjobb lämnas under lika lång tid som strafftiden, dock minst ett och längst fem år. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2008.

Ny ledighetsgrund i föräldraledighetslagen
En förälder ska ha rätt till hel ledighet eller förkortning av normal arbetstid med hälften för vård av barn när helt vårdnadsbidrag lämnas för barnet enligt den nya lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Anmälan om önskad ledighet ska göras till arbetsgivaren enligt samma regler som för annan föräldraledighet. Ändringarna i föräldraledighetslagen (1995:584) föreslås träda i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:149).

Ytterligare ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
Med anledning av Socialdepartementets förslag om vårdnadsbidrag utökas den överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen för vård av eget barn till tre år, om sökanden före ledigheten hade ett förvärvsarbete motsvarande minst sex månader. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:91). Karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen utökas från fem till sju dagar. Ändringen träder i kraft den 7 juli 2008 (prop. 2007/08:118).

Ny instansordning för arbetsmiljöärenden
Samtliga Arbetsmiljöverkets beslut ska överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten). Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Ändringar görs av överklagandebestämmelserna i arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetstidslagen (1982:673), lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete samt lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2008. För beslut meddelade före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser (prop. 2007/08:62).

AD-ordförandenas anställningsformer
Ordförandena vid Arbetsdomstolen ska anställas som ordinarie domare i domstolen enligt en ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:72).

Genomförande av det nya maskindirektivet
För att genomföra EG-direktivet om maskiner införs ett nytt bemyndigande i arbetsmiljölagen (1977:1160) så att Arbetsmiljöverket kan meddela föreskrifter om att begränsa eller förbjuda utsläppandet på marknaden av tekniska anordningar och farliga ämnen, eller att meddela särskilda villkor för sådana anordningar och ämnen. Vidare ändras 7 kap. 11 § arbetsmiljölagen så att uttrycket ”det finns särskild risk från arbetsmiljösynpunkt” tas bort. Bestämmelsen gör det då möjligt för Arbetsmiljöverket att ingripa med ålägganden om att lämna varningsinformation eller återkallelse av en produkt när det endast föreligger felaktig märkning av produkten. Lagändringarna träder i kraft den 15 juni 2008 (prop. 2007/08:65).

Nya bestämmelser om deltidsersättning i arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet utgår som mest för 75 ersättningsdagar under en ersättningsperiod. Reglerna gäller generellt oavsett anställningsform. Den enda grupp som undantas är fiskarna. Resterande ersättningsdagar i perioden får användas vid heltidsarbetslöshet, det vill säga de ordinarie ersättningsreglerna tar vid. Ensamstående föräldrar med försörjningsansvar för barn under 18 år får möjlighet att delta på deltid i jobb- och utvecklingsgarantin då de har förbrukat sina 75 deltidsdagar. Ändringarna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin trädde i kraft den 7 april 2008 (prop. 2007/08:1).

Ändringar i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor m.m.
Den förhöjda finansieringsavgiften ersätts med en arbetslöshetsavgift. Denna ska betalas för varje kalendermånad och motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som arbetslöshetskassan betalat ut under månaden. De begränsningsregler som idag gäller för en arbetslöshetskassas uttag av medlemsavgifter för att täcka den förhöjda finansieringsavgiften samt i fråga om den förhöjda finansieringsavgiftens storlek ska gälla även för arbetslöshetsavgiften. Vidare utvidgas definitionen av vem som är arbetslös och som därmed inte behöver betala medlemsavgift som avser att täcka arbetslöshetsavgift på visst sätt. Reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess görs tillämpliga på arbetslöshetskassornas verksamhet i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem. Vidare införs en ny regel om sekretess i sådana ärenden för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2008 (prop. 2007/08:118).

Texten i denna sammanfattning kommer från bland annat Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB