Ekodesign

25 augusti, 2008

En ny lag om ekodesign av energianvändande produkter infördes i Sverige den 1 maj 2008. Lagen innebär att tillverkare måste ta hänsyn till energianvändning och andra miljöfaktorer redan när produkten formges. Både tillverkare och importörer kommer att påverkas av direktivet. Hittills har ett 20-tal olika produktkategorier pekats ut. Först ut är krav för standby och off mode-förluster, vilka räknas som "horisontella" krav eftersom de gäller flera produktkategorier. När lagen trädde i kraft behandlas tre produktkategorier, nu har antalet ökat till tolv. Observera att det än så länge endast rör sig om förslag.

Direktivet (2005/32/EC) om ekodesign av energianvändande produkter (eller EuP, Energy Using Products) antogs av EU i juli 2005. I princip gäller direktivet alla energianvändande produkter (utom transportmedel) och täcker alla energikällor. Direktivet och därmed lagen är ett så kallat ramdirektiv som inte innehåller några bindande krav för specifika produkter. Arbetet med att ta fram de särskilda kraven som olika produkter måste uppfylla inleddes 2007 och fortsätter i år. Kommissionen går igenom produkt efter produkt och skickar ut sina förslag till produktkrav på remiss till alla medlemsländer.

Produktens livscykel i fokus
Direktivet omfattar produkter som är energianvändande på ett eller annat sätt vare sig de behöver energi för att fungera eller om de genererar värme eller el, om de överför eller om de mäter energi.

Direktivet handlar inte bara om energiaspekter utan om produktens hela livscykel från utvinning av råvaror, produktion och distribution av den färdiga produkten till användning, återvinning eller skrotning av den kasserade produkten. Redan när produkten formges avgörs till stor del hur mycket den kommer att påverka miljön. Mer än 80 procent av all produktrelaterad miljöpåverkan bestäms under designfasen av en produkt. Genom att få in miljöaspekterna på ett tidigt stadium i företagens arbetet med produktdesign kan miljöprestanda och energieffektivitet bli bättre.

Ett annat skäl till gemensamma EU-regler för ekodesign är underlätta handeln mellan länderna. Direktivet ska också förbättra produktkvalitet, miljöskydd och bidra till en tryggare energiförsörjning inom EU genom energieffektivisering. Ni återfinner De utpekade produktkategorierna nedan. Till de översta tolv kategorierna har redan förslag på krav tagits fram.
• Gatubelysning
• Standby och off-modeförluster för energianvändande produkter
• Kontorsbelysning
• Externa nätaggregat
• Digital-tv-boxar
• Pannor (gas/olja/el)
• Varmvattenberedare (gas/olja/el)
• Hushållsbelysning
• Ventilationsfläktar
• Elmotorer 0,75-200kW
• Cirkulationspumpar
• Elektriska pumpar
• Persondatorer och dataskärmar
• TV apparater
• Kylar och frysar för hushållsbruk
• Disk- och tvättmaskiner för hushållsbruk
• Utrustning för bildbehandling: kopiatorer, faxar, skrivare, skannrar, m.fl.
• Kommersiella kylar och frysar
• Luftkonditionering för hushåll
• Fastbränslepannor
• Torktumlare
• Dammsugare

Kriterier för urvalet
Produkterna ska uppfylla följande kriterier för att kunna omfattas av en åtgärd eller självreglering:
1. Den energianvändande produkten (Energy using product, EuP) ska stå för en betydande försäljnings- och handelsvolym inom EU på mer än 200 000 enheter under ett år, enligt senast tillgängliga uppgifter.
2. Den energianvändande produkten ska, med hänsyn till de kvantiteter som släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk, ha betydande miljöpåverkan inom EU, i enlighet med EU:s strategiska prioriteringar i beslut nr 1600/2002/EG, om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram.
3. Det ska finnas betydande möjligheter att förbättra produktens miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader, med hänsyn till att:
A. Det saknas annan relevant gemensam lagstiftning eller förmåga hos marknadskrafterna att ta itu med problemen på lämpligt sätt.
B. Det är stor skillnad i miljöprestanda mellan olika energianvändande produkter på marknaden med likvärdig funktion.

En särskild metod används dels för att utvärdera om och i vilken utsträckning olika energianvändande produkter uppfyller dessa kriterier, dels för att ta fram vilka ekodesignkrav som kan sättas för varje specifik produkt.

Gatubelysning
Ett nytt förslag till produktkrav för gatubelysning kom från Kommissionen den 18 juli, inför omröstningen i Kommittén.
• Förslaget till produktkrav för gatubelysning var det första som EU sände ut, i juni 2007. Förslaget till produktkrav omfattar lampor för gatubelysning, alla HID-lampor samt alla förkopplingsdon och armaturer som kan användas med HID-lampor. Dit räknas högtryckskvicksilverlampor (HPM), högtrycksnatriumlampor (HPS), samt metallhalogenlampor (MH).
Här följer några förslag till produktkrav:
• För HID lampor vill man sätta minimikrav (lumen per Watt) för olika storlekar av lampor vilket egentligen innebär en utfasning av HPM lampor
• 90 % av HPS-lamporna ska ha en livslängd på mer än 16000 h [S3]
• Metallhalogenlampors livslängd ska minst vara 12000 h för 80 % av frostade och 90 % av klara
• Armaturer för all slags gatubelysning (inte bara HID) ska ha optiskt system som sluter tätt mot smuts och skyddar mot vattenstrålar
• Armaturer för gatubelysning (inte bara HID) ska ha krav på hur mycket ljus som ska vara riktat uppåt och nedåt (alltså att max en viss mängd får vara riktat uppåt och minst en viss mängd måste vara riktad nedåt) Reducerar ”light pollution”
• Alla HID lampor måste designas och konstrueras så att deras kvicksilverinnehåll minskas till en lägsta nivå
• HID-lampor ska märkas om de passar till gatubelysning och till vilken typ av trafik

Standby och off-modeförluster
Produktkraven för standby och off-modeförluster kommer att bli det första som behandlas i EU-kommissionens speciellt tillsatta Kommitté. Första förslaget till produktkrav för stand-by och off-modeförluster behandlades i december 2007. Ett nytt utkast till produktkrav kom från Kommissionen den 14 maj.

Eko-designkraven för standby och off mode är speciella i den meningen att de inte omfattar specifika produktområden som de övriga kraven. Istället är de generella för alla produkter, även produkter som idag inte är påtänkta för tvingande miniminormer. De omfattar även produktgrupper där specifika krav ännu inte definierats. Kraven kan därför komma att ersättas av specifika krav för vissa produktgrupper, till exempel digitalboxar eller TV-apparater.

Förslag för standby och off-modeförluster för energianvändande produkter presenterades 19 oktober 2007. I korthet går förslaget ut på följande energikrav:

Ett år efter införandet ska energiförbrukningen för en produkt i så kallat off mode och i standbyförbrukning inte överskrida 1,0 Watt.

Fyra år efter införandet ska gränserna vara: 0,5 Watt för off mode och standby. För specialfunktioner föreslås högre värden tillåtas.

Kontorsbelysning
Förslaget till produktkrav för kontorsbelysning behandlades av EU:s Consultatation Forum i december 2007.
Förslaget omfattar lysrör (LFL) och kompaktlysrör (CFL), dvs. ljuskällor med fluorescerande lyspulver där ljuskällan drivs med ett driftdon som är monterat avskilt från ljuskällan, samt armaturer och driftdon avsedda för dessa ljuskällor.
Produktkraven omfattar en rad skilda krav, som brinntid, ljusflöde, kvicksilverhalt, samt på tydlig produktinformation.

Digital-tv-boxar
Kommissionen har sänt ut ett nytt förslag till krav på digitalboxar. Ekodesignkraven för digital-tv-boxar behandlades i Consultation Forum den 22 februari 2008. Förslaget omfattar bland annat följande nivåer på energianvändning:
Efter 1 år:
On mode: 5 W
Stand by & off mode: 1 W
Efter tre år:
On mode: 5 W alt. 7 W
Stand by & off mode: 0,5 W

Pannor
Produktkraven för pannor och varmvattenberedare togs upp i ett och samma förslag som behandlades i februari 2008.
Förslaget omfattar pannor och varmvattenberedare för gas, olja och el på mellan 3,6 till 350 kW effekt. Biobränslepannor omfattas ej. Förslaget ställer krav på ökad effektivitet och minskade utsläpp.
Förslaget bygger på att produkten säljs i kompletta paket med styr- och reglersystem, pump etc. De data på energieffektivitet som krävs tas fram med hjälp av beräkningsprogrammet EcoBoiler, som beräknar systemverkningsgraden då pannan/vattenvärmaren används i en given installation. För en panna innebär detta att utfallet är beroende inte bara på pannans design utan även på:
• byggnadens storlek och termiska egenskaper
• värmedistributionssystemets egenskaper
• reglersystemets funktion
• värmebehovets storlek och fördelning över dygn och år, dvs klimatet (som lägsta temperatur räknas -10 grader)
• värmesystemets elförbrukning i pumpar etc
• ev. solfångare/värmepumpar som ingår i systemet
Förslaget omfattade bland annat följande krav:
• Energieffektivitet för pannor <70 kW • 56 % fr.o.m. 1/1 2011 och 76 % fr.o.m. 1/1 2013, För pannor >70 kW
• >56 % fr.o.m. 2011, men >96 % fr.o.m. 2013.
• Pannan ska vara försedd med mät- och datalagringsutrustning som gör att verkningsgrad och rökgasförluster kan bestämmas kontinuerligt.
• Maximala NOx-utsläpp skall vara högst 20 ppm
• Alla pannor <70 kW skall ha en märkning som anger energieffektivitetsklass G – A+++ samt storleksklass. Märkningen skall vara av den typ som idag används för vitvaror.

Varmvattenberedare
Produktkraven för pannor och varmvattenberedare togs upp i ett och samma förslag som behandlades i februari 2008.
Förslaget omfattar pannor och varmvattenberedare för gas, olja och el på mellan 3,6 till 350 kW effekt. Biobränslepannor omfattas ej. Förslaget ställer krav på ökad effektivitet och minskade utsläpp.
Förslaget bygger på att produkten säljs i kompletta paket med styr- och reglersystem, pump etc. De data på energieffektivitet som krävs tas fram med hjälp av beräkningsprogrammet EcoBoiler, som beräknar systemverkningsgraden då pannan/vattenvärmaren används i en given installation. För en panna innebär detta att utfallet är beroende inte bara på pannans design utan även på:
• byggnadens storlek och termiska egenskaper
• värmedistributionssystemets egenskaper
• reglersystemets funktion
• värmebehovets storlek och fördelning över dygn och år, dvs klimatet (som lägsta temperatur räknas -10 grader)
• värmesystemets elförbrukning i pumpar etc
• ev. solfångare/värmepumpar som ingår i systemet
Förslaget omfattade bland annat följande krav:
• Energieffektivitet för pannor <70 kW • 56 % fr.o.m. 1/1 2011 och 76 % fr.o.m. 1/1 2013, För pannor >70 kW
• >56 % fr.o.m. 2011, men >96 % fr.o.m. 2013.
• Pannan ska vara försedd med mät- och datalagringsutrustning som gör att verkningsgrad och rökgasförluster kan bestämmas kontinuerligt.
• Maximala NOx-utsläpp skall vara högst 20 ppm
• Alla pannor <70 kW skall ha en märkning som anger energieffektivitetsklass G – A+++ samt storleksklass. Märkningen skall vara av den typ som idag används för vitvaror.

Ventilationsfläktar
Svenska företag och organisationer kan lämna synpunkter på förslaget till produktkrav på ventilationsfläktar fram till den 26 maj. Förslaget tas upp på Consulation Forum i Bryssel den 29 maj.
Förslaget omfattar fläktar på 125-500 kW.

Elmotorer
Svenska företag och organisationer kan lämna synpunkter på förslaget till produktkrav på elmotorer togs upp på Consulation Forum i Bryssel den 27 maj.
Förslaget omfattar elmotorer på 0,75 till 200 (370) kW effekt.

Cirkulationspumpar
Förslaget till produktkrav på cirkulationspumpar togs upp på Consulation Forum i Bryssel den 29 maj.
Förslaget omfattar sådana cirkulationspumpar på upp till 2500 W, som sitter avskilda från pannan.

Pumpar
Förslaget till produktkrav på elektriska pumpar togs upp på Consulation Forum i Bryssel den 29 maj.
Förslaget omfattar elektriska pumpar.

Informationen är hämtad från energimyndigheten. På deras hemsida, http://www.energimyndigheten.se, kan förslagen laddas ned. Giltig version är på engelska och på 7-12 sidor per kategori.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB