Miljösanktionsavgifter och producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter

2 september, 2008

Miljösanktionsavgiften för att inte i rätt tid året efter det att försäljning av elektriska och elektroniska produkter har ägt rum lämna uppgifter om produkterna till Naturvårdsverket sänks till 10 000 kronor, oavsett omsättning eller storlek på företaget. Samma avgift ska gälla för att inte i rätt tid lämna uppgifter om insamlingen och hanteringen av insamlat elavfall.

Skyldigheten för producenter att anmäla sig för registrering till Naturvårdsverkets EE-register flyttas från Naturvårdsverkets föreskrifter till förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Innan en producent säljer produkter som ingår i en viss produktkategori ska producenten se till att försäljningsverksamheten omfattas av en anmälan till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla uppgift om den produktkategori som produkterna tillhör, om vem producenten är, om vilket insamlingssystem producenten avser att använda och en beskrivning av hur producenten avser att fullgöra producentansvaret. Ändringarna trädde i kraft den 15 juli 2008.

Ingen avgift för EE-registret 2008.
Eftersom Förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ännu inte har ändrats kommer inte Naturvårdverket kunna fakturera producenterna en avgift för EE-registret för 2008. Preliminärt är avgiften fastställd till 3 000 SEK per år.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB