Ny föreskrift om Maskiner, AFS 2008:3

7 oktober, 2008

Nya maskinföreskrifterna, AFS 2008:3, börjar gälla den 29 december 2009. Ni återfinner den redan nu i Era lagdatabaser. Föreskriften medför konsekvenser tillverkare, distributörer, köpare samt användare. Nyhetsbrevet ska inte ses som en komplett förklaring av föreskriften utan den kommer mer information längre fram.

De nya maskinföreskrifterna innebär förenklingar och förtydliganden jämfört med nuvarande regler. Bland annat har det skett förändringar i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som behandlar ergonomi, styrsystem, stabilitet samt buller och vibrationer. Definitioner av vissa begrepp har förbättrats och det har sammantaget resulterat i mer lättillämpade föreskrifter för små och medelstora företag. Det stora antalet olyckor, som har ett direkt samband med användning av maskiner, kan förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation.

I regeringens departementstencil, Ds 2007:44 ”Genomförande av det nya maskindirektivet” finns en beskrivning av genomförandet av det nya maskindirektivet i svensk lagstiftning.

Tillverkare av maskiner
Föreskrifterna om maskiner, AFS 2008:3, innebär att den som tillverkar en maskin måste utföra ett särskilt förfarande innan maskinen släpps ut på marknaden eller innan den tas i drift. Sammanfattningsvis innebär det följande:
• Riskbedömning
Tillverkaren ska se till att en riskbedömning genomförs. Utgångspunkten för riskbedömningen är de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som finns i föreskrifternas bilaga 1.
• Konstruktion och tillverkning
Maskinen ska konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av riskbedömningen. Konstruktionsprocessen är en upprepande process av riskbedömning och riskreducering. Säkerheten ska så långt som möjligt byggas in redan på konstruktionsstadiet. Observera att märkning av maskinen och att ta fram en bruksanvisning ingår som en del i konstruktion och tillverkning.
• Sammanställ en teknisk tillverkningsdokumentation
Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska visa att maskinen överensstämmer med kraven i föreskrifterna och sammanställas på ett eller flera av de officiella språken inom EES. Den ska finnas tillgänglig i minst tio år för berörda myndigheter.
• Utfärda en försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren intygar att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven och att den procedur för bedömning av överensstämmelse som krävs har genomförts. Försäkran ska undertecknas av tillverkaren eller av någon person som har fullmakt för detta från tillverkaren.
• CE-märke
Placera CE-märket fullt synligt. Det ska vara läsbart och varaktigt. Det är lämpligt att det utgör en del av maskinens märkskylt.

Harmoniserade standarder
De grundläggande hälso- och säkerhetskraven i föreskrifterna är till stor del funktionskrav. Kraven för olika maskiner preciseras i harmoniserade standarder. En harmoniserad standard vars referens har publicerats i EU:s officiella tidning (EUT) har en särskild juridisk status. Om man följer en sådan standard förutsätts man uppfylla de relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskraven i föreskrifterna. Harmoniserade standarder kan köpas från Swedish Standards Institute, SIS.
Särskilda maskinkategorier

I bilaga 4 finns en lista på maskinkategorier som ska genomgå en särskild procedur. Det kan i vissa fall innebära att ett anmält organ ska göra en bedömning av maskinens konstruktion eller tillverkarens system för kvalitetssäkring.

Distributör av maskiner
För att få distribuera en ny maskin på den svenska marknaden måste du som distributör förvissa dig om att följande krav är uppfyllda:
• CE-märke ska vara placerat på maskinen
• Försäkran om överensstämmelse på svenska
Försäkran om överensstämmelse är det dokument där tillverkaren visar att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i lagstiftningen och att den procedur för bedömning av överensstämmelse som krävs har genomförts. Tillverkaren ska ha utfärdat försäkran om överensstämmelse på något av de officiella språken inom EES. Om tillverkaren inte utfärdat försäkran på svenska ska både originalet och en översättning till svenska följa med maskinen.
• Bruksanvisning på svenska
Om inte bruksanvisningen från tillverkaren är på svenska ska både originalet på något av språken inom EES och en översättning till svenska följa med maskinen.
• Skriftliga upplysningar och varningar på svenska
Om inte lättförståeliga symboler eller bilder används på skyltar med instruktioner eller varningar ska skriftliga upplysningar och varningar på maskinen vara på svenska.

Om maskinen du säljer har brister
Om det visar sig att en ny maskin som säljs på den svenska marknaden har brister i sin konstruktion som kan leda till olyckor eller ohälsa vid användning kan Arbetsmiljöverket:
• besluta om försäljningsförbud,
• besluta att leverantören måste återkalla produkten från marknaden
• och/eller lämna varningsinformation.
Om maskinen sålts till konsumenter finns krav i Produktsäkerhetslagen att distributör på eget initiativ återkallar produkten och informerar kunderna om bristerna.

Köpare av maskiner
Oavsett om du ska köpa en grävskopa, köksmaskin eller en liten borrmaskin ska maskinen vara säker att använda.
Kontrollera tre saker:
1. Att det finns en försäkran om överensstämmelse som visar att reglerna uppfyllts
2. Att bruksanvisningen är på svenska
3. Att CE-märke finns på maskinen.
Maskinen ska ha en bruksanvisning på svenska. Den ska vara CE-märkt och ha ett papper där tillverkaren försäkrar att maskinens säkerhet överensstämmer med de regler som finns inom EU. Alla länder i EES har samma regler för maskiner.

Kontrollera maskinen trots CE-märkning
Även när tillverkaren har CE-märkt maskinen och menar att den är säker, måste du själv förvissa dig om att maskinen har de skydd den behöver och fungerar som den ska. Mycket av det som gäller säkerheten syns direkt, annat kan upptäckas om du går igenom maskinen lite mer noggrant.
Kontrollista till din hjälp:
• Finns det begriplig information om installation, användning, underhåll och rengöring?
• Finns det delar som ser ut att vara farliga eller rörliga delar som är oskyddade?
• Finns det skydd och är de monterade?
• Går maskinen att starta med skydden borttagna?
• Förstår du hur maskiner manövreras?
• Är varningsskyltar synliga och begripliga?
Om maskinen inte förefaller vara säker ska du kontakta tillverkare eller leverantör. Ofta har tillverkare eller leverantörer en supporttjänst för sina kunder där du kan få mer information vid behov. I arbetslivet är det arbetsgivaren som ska kontrollera både CE-märkning och säkerhet.

Användare av maskiner
För att få använda en CE-märkt maskin ska den:
1. fortfarande uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gällde för den när den släpptes ut på marknaden till exempel vad gäller skydd, varningsskyltar och bruksanvisning
2. vara märkt med uppgifter om tillverkare, serie- och typbeteckning och annan nödvändig information, till exempel olika begränsningar som max vikt och max hastighet
3. ha skriftliga upplysningar och varningar på svenska
4. ha en svensk bruksanvisning som motsvarar originalet och innehåller:

a. säkerhetsanvisningar för alla typer av arbete med den
b. uppgifter som maskinen är märkt med och annan relevant information, till exempel adress till importör och reparatör
c. beskrivning av vad maskinen är avsedd för
d. eventuellt beskriva på vilket sätt maskinen inte får användas.
Om maskinen inte uppfyller kraven
Om det visar sig att en CE-märkt maskin inte motsvarar kraven som beskrivs ovan ska du ta kontakt med tillverkaren eller distributören och kräva att maskinen kompletteras på ett riktigt sätt. Är det en maskin som inte är CE-märkt kanske tillverkaren eller distributören inte längre finns tillgänglig. Då måste maskinen kompletteras av någon som har tillräcklig kunskap för att utföra kompletteringen.

Källa: Arbetsmiljöverket

För mer information eller frågor kontakta Altea AB