Den första kandidatförteckningen är nu publicerad på ECHA:s webbplats

13 november, 2008

Den första kandidatförteckningen är nu publicerad på ECHA:s webbplats. Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatför-teckningen måste lämna sådan information till sina kunder att varan kan hanteras på ett säkert sätt.

Konsumenter har rätt att på begäran få samma information från leverantören av varan inom 45 dagar.

Ämnen på kandidatförteckningen kan bli aktuella för tillståndsprövning innan de får säljas eller användas.

Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?
Ett ämne tas upp på kandidatförteckningen om det har särskilt allvarliga inneboende egenskaper.

När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen får det konsekvenser för ämnet både på kort och på lång sikt.

Redan nu gäller informationskravet i Reach för varor, artikel 33, för de ämnen som anges i kandidatförteckningen. Kravet började gälla vid publiceringen och innebär att:
• alla som tillverkar, importerar eller säljer varor som innehåller mer än 0,1 procent av ämnet är skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Denna information ska åtminstone omfatta ämnets namn,
• informationen ska alltid lämnas till kunder som använder varan i sin industriella verksamhet eller använder varan yrkesmässigt,
• konsumenter har på begäran rätt att från leverantör av varan få motsvarande information kostnadsfritt inom 45 dagar.

Under 2009 påbörjas proceduren för tillståndsprövning genom att vissa av ämnena på kandidatförteckningen förs in i bilaga XIV till Reach. Där ska slutdatum anges för utsättande på marknaden och användning av ämnena. Detta slutdatum (några få år från nu) gäller såvida inte Europeiska kommissionen dessförinnan beviljat tillstånd för fortsatt användning. Ansökningar om sådana tillstånd ska lämnas till ECHA.

Kandidatförteckningen och tillståndsprövningen beskrivs i avdelning VII i Reach. Ett av syftena med denna avdelning är att ämnena gradvis ska ersättas med lämpliga alternativa ämnen och tekniker, när det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart.

Från och med den 1 juni 2011 börjar de regler i artikel 7 att tillämpas som säger att den som tillverkar eller importerar en vara som innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns upptaget i kandidatförteckningen ska anmäla detta till ECHA.

När kommer det att krävas tillstånd för att sälja och använda ämnen på kandidatföreteckningen?
ECHA kommer att välja ut ett antal ämnen från kandidatförteckningen och rekommendera kommissionen att föra in dem i bilaga XIV till Reach. Bilaga XIV kommer att innehålla ett datum för när en tillståndsansökan senast ska lämnas in till ECHA, samt ett slutdatum för när ämnet inte längre får föras ut på marknaden eller användas om inte kommissionen dessförinnan beslutat medge tillstånd för detta.

ECHA ska lämna den första rekommendationen till kommissionen på ämnen att föra in i bilaga XIV senast den 1 juni 2009. Därefter ska ECHA vartannat år lämna en rekommendation till kommissionen om prioriterade ämnen som ska föras upp på bilaga XIV.

Alla som ansöker om tillstånd ska lämna med en analys av tillgängliga alternativ med bedömning av deras risker och de tekniska och ekonomiska möjligheterna till ersättning.

Kravet på tillstånd kommer att gälla oavsett i vilken mängd ämnet släpps ut på marknaden eller används per år. För enbart tillverkning av ett ämne behövs inget tillstånd.

Vilka ämnen kommer att tas upp på kandidatförteckningen?
Ämnen som kan föreslås till kandidatförteckningen är ämnen som har egenskaper som kan medföra allvarliga och irreversibla effekter på människors hälsa och i miljön, så kallade särskilt farliga ämnen. Ett särskilt farligt ämne uppfyller kriterierna för att klassificeras som:

– Cancerframkallande, mutagent (kan påverka arvsmassan) eller reproduktionstoxiskt (kan påverka fortplantningsförmågan eller fostret) i kategori 1 eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG (s.k. CMR ämnen).

– Persistent (svårnedbrytbart), bioackumulerande (kan ansamlas i levande organismer) och toxiskt (giftigt) s.k. PBT-ämne enligt kriterierna i bilaga XIII till Reach.

– Mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande s.k. vPvB-ämne enligt kriterierna i bilaga XIII till Reach.

– Ämnen för vilka det finns vetenskapliga belägg för sannolika, allvarliga effekter för människors hälsa eller miljön som motsvarar de i punkterna ovan, till exempel hormonstörande egenskaper.

Texten kommer från Kemikalieinspektionen

Ni återfinner Kandidatförteckningen på adressen nedan:

http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp

För mer information eller frågor kontakta Altea AB