Nya farosymboler

10 november, 2008

De orange farosymbolerna på kemikalier ska bytas ut. Redan i början av nästa år kan de nya vita symbolerna dyka upp. De gamla symbolerna kommer dock att leva kvar parallellt med de nya under en övergångsperiod.

EU kommer att införa en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Nuvarande regler ersätts under en övergångsperiod. Med den nya klassificeringsförordningen införs FN:s Globalt Harmoniserade System för klassificering och märkning av kemikalier (GHS) i EU:s lagstiftning. Gemensamma internationella regler ska ge bättre skydd för hälsa och miljö och underlätta internationell handel med kemikalier. På sikt kan förordningen också ge bättre information om de kemikalier som används i Sverige. I likhet med dagens regler föreslås förordningen gälla för allmänkemikalier, växtskyddsmedel och biocider. Förordningen kommer att fungera tillsammans med och komplettera den nya kemikalieförordningen Reach.

Nuvarande regler ersätts stegvis
EU:s nuvarande ämnes- och preparatdirektiv och motsvarande svenska regler i KemI:s föreskrifter ersätts stegvis t.o.m. 2015. Målsättningen är att den nya förordningen ska träda i kraft i början av 2009. Förordningen blir bindande för ämnen från 1 december 2010, och för blandningar från 1 juni 2015. Ämnen och blandningar som har släppts ut på marknaden före 1 december 2010 respektive 1 juni 2015 kommer inte att behöva märkas och förpackas om förrän 1 december 2012 respektive 1 juni 2017.

Viktiga förändringar
En stor synlig förändring är att dagens orange färgade farosymboler ersätts av symboler mot vit bakgrund med röd ram. För märkning av hälsofarliga produkter införs också två helt nya symboler. De farobeteckningar som i dag ingår i märkningen, t.ex. ”Hälsoskadlig” eller ”Irriterande”, försvinner. I stället kombineras symbolerna med signalord.Kriterierna och testmetoderna för fysikaliska faror (brand, explosion, oxidation etc.) ändras så att de överensstämmer med dem i regelverken för transport av farligt gods. Andra ändringar i klassifi ceringskri-terierna gäller bl.a. haltgränser och metoder för att beräkna klassifi ceringen av blandningar. Systemet med risk- och skyddsfraser är likt men inte identiskt med nuvarande regler.Den nuvarande klassifi ceringslistan (KIFS 2005:5) har omarbetats enligt de nya reglerna. Den ingår även i den nya förordningens bilaga VI.

Informationen kommer från kemikalieinspektionen.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB