Bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatser

8 december, 2008

Lag- och föreskriftsändringar för bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatser

Den 1 januari börjar ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från projekteringen till utförandet av byggnadsarbetet.

Regeländringarna innebär flera förändringar främst för byggherrar, bland annat en skyldighet att beakta arbetsmiljön även under planeringen och möjlighet att överlåta arbetsmiljöansvaret på en uppdragstagare. Byggherren blir också skyldig att utse byggarbetsmiljösamordnare. De som tidigare varit samordningsansvariga blir inte med automatik byggarbetsmiljösamordnare, nya avtal måste träffas.

Några av ändringarna i arbetsmiljölagen.

Byggherren ska utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering och dels för utförandet av arbetet.

Byggarbetsmiljösamordnare kan vara en fysisk eller en juridisk person.

Byggherren kan också utse sig själv men måste alltid göra ett aktivt val.

Att utse en byggarbetsmiljösamordnare befriar inte byggherren från ansvar för de uppgifter byggarbetsmiljösamordnaren ska utföra.

Byggherren kan under vissa omständigheter överlåta hela sitt arbetsmiljöansvar på en uppdragstagare.

Särskilda regler gäller i konsumentförhållanden. En uppdragstagare som sköter hela byggprojektet tar då automatiskt över byggherrens arbetsmiljöansvar om inte annat har avtalats.

Föreskrifterna kompletterar de nya bestämmelserna i arbetsmiljölagen och innehåller bland annat:

Uppgifter och kompetenskrav för byggarbetsmiljösamordnare.

Krav på utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (börjar gälla den 1 januari 2010).

Fler uppgifter ska finnas med i förhandsanmälan.

Ändringarna i lag och föreskrifter innebär en noggrannare anpassning till EU:s byggplatsdirektiv, 92/57/EEG.

Texten kommer från Arbetsmiljöverket. Ett mer utförligt nyhetsbrev kommer så fort Arbetsmiljöverket publicerar den nya föreskriften.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB