Nya föreskrifter om transport av farligt gods

22 januari, 2009

Den 16 februari 2009 träder nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S – i kraft. Nu gällande föreskrifter SRVFS 2006:7 och SRVFS 2006:8 får tillämpas till och med 30 juni 2009.

Den 16 februari 2009 träder följande föreskrifter i kraft:
– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBSF 2009:3) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) i kraft.

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och bilaga B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har gjorts i bestämmelserna som endast gäller för inrikes transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S.

I ADR-S har följande större ändringar gjorts i bilaga S jämfört med tidigare utgåva:
– Texten om lastplan i del 11 har förtydligats.

– I avsnitt 13.2.3 och 15.2.2 har utbildningskraven ändrats något. En hänvisning görs nu till hela kapitel 1.3 och avsnitt 8.2.1 om utbildning, istället för en hänvisning till en enda paragraf.

– I kapitel 18.4 anges samtliga multilaterala avtal som var giltiga den 31 december 2008. För att komma åt avtalen i fulltext, hänvisas till MSB:s eller Förenta Nationernas webbplatser.

I RID-S har följande ändringar gjorts i bilaga S jämfört med tidigare utgåva:
– I kapitel 18.2 anges samtliga multilaterala avtal som var giltiga den 31 december 2008. För att komma åt avtalen i fulltext hänvisas till MSB:s eller OTIF:s webbplatser.

– Förslaget om nya riktlinjer för lastsäkring i samband med kombitrafik, vilket fanns med i remissutgåvan, har strukits i de beslutade föreskrifterna.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB