Nya regler om kvicksilver

21 januari, 2009

Regeringen har den 15 januari 2009 beslutat om ett generellt förbud mot kvicksilver, samt varor som innehåller kvicksilver, som ska träda i kraft den 1 juni 2009.

Förbudet innebär att kvicksilver, kvicksilverföreningar och beredningar inte får släppas ut på den svenska markna¬den, användas i Sverige eller yrkesmässigt föras ut från Sverige. Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden eller yrkesmässigt föras ut från Sverige. För varor som innehåller kvicksilver gäller inte användningsförbudet om varorna redan tagits i bruk. Däremot får varan inte överlåtas vidare, dvs. släppas ut på marknaden eller föras ut från Sverige. Den får inte heller fyllas på med nytt kvicksilver.

Tillämpningsområdet blir därmed bredare än dagens gällande svenska kvicksilverförbud, som sedan 90-talet förbjuder yrkesmässig tillverkning och försäljning av vissa varor som innehåller kvicksilver, till exempel termo¬metrar och andra mätinstrument, samt utförsel av kvicksilver.

De delar av den nya författningen som rör utförsel av avfall kommer sannolikt att förändras tills förordningen träder ikraft den 1 juni 2009, eftersom Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att anmäla ett nytt förslag till EU-kommissionen gällande utförsel av kvicksilveravfall.

Från förbudet undantas vissa användningar som omfattas av harmoniserade EG-regler, till exempel ljuskällor och andra elektriska och elektroniska produkter, batterier och fordon. I Kemikalieinspektionens föreskrifter kommer vissa tidsbegränsade undantag att preciseras exempelvis för analys¬kemikalier, vissa instrument och utrustningar samt viss amalgamanvändning. Kemikalieinspektionen kan därutöver bevilja dispens i enskilda fall.

Belysning och ljuskällor omfattas av RoHS-direktivet (direktiv 2002/95/EC om elektriska och elektroniska produkter) och berörs inte av det svenska förbudet mot kvicksilver.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB