Miljöanpassad offentlig upphandling

20 april, 2009

Europeiska kommissionen har nyligen utgivit en handbok med syfte att hjälpa offentliga myndigheter att införa en miljövänlig upphandlingspolicy. Handboken är främst till för offentliga myndigheter, men kan lika väl fungera som en inspirationskälla samt hjälpa entreprenörer och varu- och tjänsteleverantörer att förstå och uppfylla de miljökrav som ställs på dem i samband med en offentlig upphandling. Myndigheter som miljöanpassar sin upphandling kan påverka marknaden och ge industrin ett konkret incitament att utveckla miljöanpassad teknik. Handboken redogör för de olika steg som skall beaktas vid miljöanpassad offentlig upphandling.

Hänsyn skall tagas till såväl miljöpåverkan som till andra faktorer. Genom kloka inköp kan såväl material som energi sparas, avfall och utsläpp minskas samt uppmuntra till ett hållbart agerande.

Innan upphandlingen inleds är det viktigt att miljömålen fastställs. Analys och planering är således viktigt på det föreberedande stadiet.

En upphandlande myndighet har rätt att ställa krav på material och produktinnehåll samt rätt att, om det är möjligt, ställa krav på minimiinnehåll av återvunnet eller återanvänt material. Krav som har en koppling till kontraktsföremålet kan uppställas. Det finns däremot ingen möjlighet att uppställa miljökrav på punkter som saknar anknytning till produkten i fråga.

För att kontrollera om anbudsgivarna kan vidta de miljöledningsåtgärder som krävs kan den upphandlande myndigheten be dem visa att de har teknisk kapacitet för detta.

Vid bedömningen av anbudens kvalitet används förutbestämda tilldelningskriterier som offentliggjorts i förväg för att avgöra vilket anbud som är bäst. Anbuden kan antingen jämföras med utgångspunkt i lägsta pris eller det ”ekonomiskt mest föredelaktiga”. Vid det sistnämnda alternativet beaktas även andra tilldelningskriterier vid sidan av priset, såsom miljörelaterade kriterier. Hänsyn bör även tas till livscykelkostnaderna.

I bestämmelser om fullgörande av kontraktet anges hur kontraktet skall genomföras. Här kan ytterligare relevanta miljövillkor i anslutning till den miljöanpassade upphandlingen fastställas, så som exempelvis krav på miljövänliga tranportmedel.

Ni hittar Handboken i dess helhet på Europeiska kommissionens.

Miljöstyrningsrådet har regeringens uppdrag att öka andelen upphandlingar som sker med ställda miljökrav. Detta ska bland annat ske genom informations- och utbildningsinsatser. Ett sätt att nå ut brett med utbildning om hur man kan arbeta med miljökrav i upphandling är via webben. Därför har Miljöstyrningsrådet tagit fram en grundkurs i miljöanpassad upphandling.

Grundkursen omfattar allt från grundläggande kunskap om hur man bäst använder miljökrav till kortfattad information om så kallade livscykelkostnadsberäkningar. Kursen tar ca en timme i anspråk och avslutas med ett test som vid tillräckligt stort antal rätta svar ger kursdeltagaren ett diplom.

Den webbaserade utbildning är gratis att genomföra och Ni hittar den på Miljöstyrningsrådets hemsida.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB