Reach och straffsanktioner

5 maj, 2009

Observera att detta inte är någon juridisk ändring utan endast information då ett flertal av våra kunder har inkommit med frågor.

REACH är en gemenskapsförordning som gäller direkt i Sverige. Bestämmelserna i REACH omfattar kemiska ämnen och inkluderar både ämnet som sådant samt då ämnet ingår i en beredning. Straffsanktioner till följd av överträdelser av bestämmelser i förordningen bestäms på nationell nivå.

I svensk rätt är straffbestämmelserna införda i 29 kap. miljöbalken. För straffansvar krävs, enligt dessa bestämmelser, uppsåt eller oaktsamhet och påföljden är som huvudregel böter eller fängelse i högst två år. Enligt bestämmelserna i miljöbalken är Tillsynsmyndigheten skyldig att polisanmäla straffsanktionerade överträdelser även om företaget upphör med överträdelsen. Åklagare får väcka åtal för en gärning som kan föranleda en miljösanktionsavgift och som ej kan antas föranleda annan påföljd än böter, dock endast då åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Följande överträdelser är straffsanktionerade enligt Miljöbalken (SFS1998:808);

Artikel i Reach: 5, 6, 7.1 eller 7.5
Överträdelse: Tillverkar eller importerar minst ett ton av ett registreringspliktigt ämne per år som sådant eller ingående i en beredning eller i vissa fall i en vara utan att göra en registrering till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år. Om brottet bedöms som grovt, döms för grovt kemikalieregistreringsbrott till fängelse i lägst sex månader eller högst sex år.

Artikel i Reach: 6, 7.1, 7.5, 20.1, 22.1, 22.2, 40.4 eller 40.2
Överträdelse: Lämnar oriktig information i en registrering eller i en handling som kompletterar en registrering.
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år. Om brottet bedöms som grovt, döms för grovt kemikalieregistreringsbrott till fängelse i lägst sex månader eller högst sex år.

Artikel i Reach: 12.2 eller 22
Överträdelse: Bryter mot skyldigheten att uppdatera en registrering med ny information.
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år. Om brottet bedöms som grovt, döms för grovt kemikalieregistreringsbrott till fängelse i lägst sex månader eller högst sex år.

Artikel i Reach: 31
Överträdelse: Ej försett mottagaren av ett ämne eller en beredning med ett säkerhetsdatablad
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år. Ansvar ska inte dömas om underlåtenheten har varit sådan att den inte kunnat försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i miljön.

Artikel i Reach: 31
Överträdelse: Lämnat oriktig eller bristfällig information i säkerhetsdatabladet.
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år. Ansvar ska inte dömas om underlåtenheten har varit sådan att den inte kunnat försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i miljön.

Artikel i Reach: 33
Överträdelse: Ej tillhandahållit information om ett ämne som finns på kandidatförteckningen och som finns i en vara.
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år *1. Ansvar ska inte dömas om underlåtenheten har varit sådan att den inte kunnat försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i miljön.

Artikel i Reach: 32, 34 eller 36
Överträdelse: Bryter mot skyldigheten av vidarebefordra information i distributionskedja eller att spara information.
Påföljd: Böter.

Artikel i Reach: 37.4 och 39.1
Överträdelse: Bryter mot skyldigheten att upprätta en kemikaliesäkerhetsrapport (nedströmsanvändare)*2.
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år.

Artikel i Reach: 38, 39.2 och 66.1
Överträdelse: Bryter mot skyldigheten att förse den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA med information (nedströmsanvändare).
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år.

Artikel i Reach: 56
Överträdelse:Använder eller släpper ut ett ämne som anges i bilaga XIV till Reach utan ett beviljat tillstånd.
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år.

Artikel i Reach: 56
Överträdelse: Bryter mot ett villkor eller en bestämmelse som finns i tillståndet.
Påföljd: Böter eller fängelse i högst två år.

För följande överträdelse i Reach kan en miljösanktionsavgift dömas ut (SFS 2008:257):
Artikel i Reach: 31.5
Överträdelse: Ej tillhandahållit säkerhetsdatablad på svenska.
Påföljd: 5 000 kronor.

*1 Allmänt åtal får endast väckas om det är påkallat från allmän synpunkt
*2 En nedströmsanvändare definieras enligt artikel 3.13 som en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU och använder ett ämne som sådant eller i en beredning i sin industriella eller professionella verksamhet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB