Ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter

1 juni, 2009

Föreskrifter (KIFS 2009:5) om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Ändring: 1 kap. 1 §, 3 kap. 9 §, 4 kap. 22 § samt bilaga 1 och 2.

Ändringarna är en följd av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, förpackning och märkning av ämnen och blandningar (CLP) har trätt i kraft. Bestämmelserna i förordningen måste tillämpas från den 1 december 2010 i fråga om ämnen och från den 1 juni 2015 i fråga om blandningar men bestämmelserna får tillämpas redan nu. Föreskrifterna ändras så att de medger en tillämpning av EG-förordningen.

Föreskrifter (KIFS 2009:4) om upphävande av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:5) med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan).

Ändring: Föreskriften upphävs i sin helhet.

Den bindande harmoniserade klassificeringslistan finns nu i bilaga VI, del 3, tabell 3.1 och 3.2, till förordningen (EG) nr 1272/2008. Därmed måste föreskriften upphävas.

Föreskrifter (KIFS 2009:3) om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning.

Ändring: 1 och 11 §§ samt införande av en ny 1 a §.

Ändringarna är en följd av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) har trätt i kraft. Bestämmelserna i förordningen måste tillämpas från den 1 december 2010 i fråga om ämnen och från den 1 juni 2015 i fråga om blandningar men bestämmelserna får tillämpas redan nu. Föreskrifterna ändras så de medger en tillämpning av EG-förordningen. Enligt övergångsregler till CLP (artikel 61) blir tillämpning av EG-förordningen obligatorisk den 1 december 2010 för ämnen, respektive 1 juni 2015 för blandningar (som tidigare benämndes preparat eller beredningar). Innan dessa datum får EG-förordningen tillämpas enligt övergångsreglerna. KIFS 2005:7 kommer som följd av övergångsreglerna, förutom nu genomförd regelanpassning, att anpassas ytterligare till den 1 december 2010, samt helt upphävas från och med den 1 juni 2015.

Föreskrifter (KIFS 2009:2) om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändring: 8 kap. upphävs, ändrad lydelse av 1 kap. 1 § , 3 kap. 2-4 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 14, 17-18 §§, p 6 i övergångsbestämmelserna samt bilaga 1. Dessutom införs fem nya paragrafer, 2 kap. 1 a §, 3 kap. 4 a § och 5 kap. 18 a-c §§ samt en ny bilaga, bilaga 4.

Föreskrifterna ändras av flera skäl:

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) har trätt i kraft. Bestämmelserna i förordningen måste tillämpas från den 1 december 2010 i fråga om ämnen och från den 1 juni 2015 i fråga om blandningar men bestämmelserna får tillämpas redan nu. Föreskrifterna ändras så att de medger en tillämpning av EG-förordningen.

• Begränsningsdirektivets (76/769/EEG) regler förs över till bilaga XVII i Reach-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006) den 1 juni 2009. Begränsningsdirektivets regler har genomförts i 8 kap (KIFS 2008:2). Eftersom Reach är en EG-förordning behöver inte reglerna längre genomföras i svensk lagstiftning. Därmed upphävs 8 kap.

Bilaga XVII i Reach innehåller bland annat begränsningar som gäller kadmium. Regeringen behandlar nu ett förslag om att upphäva de särskilda svenska reglerna om kadmiumförbud i förordningen 1998:944. Om och när regeringen fattat beslut i den frågan kommer de kompletterande reglerna om kadmium i KIFS 2009:2 att upphävas. Dessa ändringar kan väntas träda i kraft under juli månad.

• Nytt nationellt kvicksilverförbud i förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter (SFS 2009:14). Detta förbud är alltså inte en följd av harmoniserade EG-regler (länk till kvicksilverreglerna). Bestämmelserna innebär förbud att släppa ut kvicksilver på den svenska marknaden, använda eller yrkesmässigt föra ut kvicksilver. För varor som innehåller kvicksilver gäller att varorna inte får släppas ut på marknaden eller yrkesmässigt föras ut från Sverige. I förordningen ges möjlighet för Kemikalieinspektionen att ge dispens i enskilda fall, eller att i föreskrifter införa generella undantag. Sådana undantag har listats i bilaga 4 till KIFS 2008:2. Undantagen är i de flesta fall tidsbegränsade. Enligt 5 kapitlet i föreskrifterna finns också en anteckningsskyldighet för de företag som utnyttjar undantagen.

Kvicksilverförbudet medför också förbud mot användning av dentalt amalgam. Ett mycket begränsat undantag för behandling på vuxna patienter följer av bilaga 4, avsnitt 1, punkt 10. Vid utnyttjande av detta undantag införs en anmälningsplikt till Socialstyrelsen för de tandvårdskliniker som avser att utnyttja undantaget, vilket följer av 5 kap. i föreskrifterna. Även här gäller en anteckningsskyldighet. För ytterligare information om detta, kontakta Socialstyrelsen.

• Ändringar som rör anmälan till produktregistret. Ändringarna avser att underlätta för företagen, genom att göra kraven tydligare samt i viss mån förenkla antalet uppgifter som ska lämnas i produktanmälan. Den viktigaste förändringen är att uppgift om klassificerade ämnen i låga halter i beredningar endast behöver lämnas om information krävs på säkerhetsdatablad. Ett ytterligare undantag införs också i bilaga 1, som innebär att destillat/fraktioner får anmälas under en gemensam beteckning.

• Några ytterligare små ändringar har också gjorts, till exempel ändrad hänvisning till paragrafnummer som bytt beteckning (5 kap. 39-40 §§) samt ändring i en övergångsbestämmelse gällande VOC-direktivet (2004/42/EG).

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Den upphävda KIFS 2005:5 kommer att finnas kvar i ett par månader i Era lagdatabaser innan vi tar bort den helt. CLP-förordningen återfinner Ni sen tidigare i Era lagdatabaser.

Echa har publicerat en lista över alla förhandsregistrerade ämnen, Ni finner den här.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB