Sammanfattning över lagändringar vid halvårsskiftet del 1

25 juni, 2009

Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första juli. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i dessa två nyhetsbrev.

Ägarlägenheter
Den 1 maj infördes lagregler som gör det möjligt att inneha enskilda lägenheter i fl erbostadshus med äganderätt, så kallade ägarlägenheter (prop. 2008/09:91). Ägarlägenhetsfastigheter, som är ett särskilt slag av tredimensionella fastigheter, kan hyras ut eller överlåtas utan några särskilda begränsningar. En förutsättning för att en ägarlägenhetsfastighet ska kunna bildas är att det därigenom åstadkoms en sammanhållen enhet om minst tre sådana fastigheter. En ägarlägenhetsfastighet ska som regel få del i en samfällighet som avses omfatta bland annat yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Samfälligheten ska förvaltas av en förening, en så kallad samfällighetsförening, i vilken ägarna av lägenheterna är medlemmar. Ägarlägenhetsfastigheter kan tills vidare inte bildas genom ombildning av befintliga bostadsfastigheter.

En könsneutral äktenskapsbalk
Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Ändringarna i äktenskapsbalken innebär att två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken kommer därmed att tillämpas på samma sätt i fråga om par av olika kön och par av samma kön. Samtidigt upphör partnerskapslagen att gälla. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera ett nytt partnerskap. Ett redan registrerat partnerskap fortsätter dock att vara ett partnerskap till dess partnerskapet upplöses eller omvandlas till ett äktenskap. Ett partnerskap som registrerats enligt partnerskapslagen ska gälla som ett äktenskap om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket. Paret kan välja att i stället för en anmälan vigas enligt 4 kap. äktenskapsbalken. Det ska inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från tidpunkten för vigseln. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid (bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208, SFS 2009:253 och 2009:260).

Nya regler om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område
Den 1 april 2009 trädde lagändringar till följd av genomförandet av EG-direktivet om civilrättsliga sanktioner för att skydda immateriella rättigheter i kraft (prop. 2008/09:67, SFS 2009:109-116). Ändringarna omfattar samtliga immaterialrättsliga lagar, däribland upphovsrättslagen (1960:729), patentlagen (1967:837) och varumärkeslagen (1960:644). Lagändringarna innebär bland annat att domstol kan besluta att en Internetleverantör ska lämna information till en rättighetshavare om vem som hade en viss IP-adress när den användes för att begå ett intrång via Internet. Ett sådant beslut kräver att rättighetshavaren presenterar tillräcklig bevisning (sannolika skäl) för att det begåtts ett immaterialrättsligt intrång med hjälp av IP-adressen i fråga. Därutöver ska domstolen alltid göra en proportionalitetsbedömning där rättighetshavarens behov av informationen ska vägas mot andra motstående intressen, däribland den enskildes integritet. Dessutom ska den som har IP-adressen efter viss tid informeras om utlämnandet. Reglerna gäller bara intrång som begåtts efter det att lagändringarna trätt i kraft. Genom lagändringarna ges rättighetshavare en praktisk möjlighet att även vid intrång via Internet använda sig av de civilrättsliga regler som redan finns i lagstiftningen. Detta innebär bland annat att en rättighetshavare som vill ha ersättning för den skada som kan ha uppkommit till följd av ett intrång får väcka en skadeståndstalan mot abonnenten på vanligt sätt. I en sådan rättegång åligger det rättighetshavaren att bevisa att abonnenten har orsakat honom eller henne skada.

Straffet för mord
Straffskalan för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid. Syftet är att skapa utrymme för en mer nyanserad straff mätning för mord och en höjd straff nivå för det tidsbestämda straff et för detta brott. Straff maximum höjs till 18 år också för andra brott för vilka det är föreskrivet fängelse på både viss tid och livstid, till exempel människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott, dock inte för brott som förutsätter att riket är i krig eller att andra sådana utomordentliga förhållanden råder. Det tidsbestämda straffet får bestämmas till högst 18 år även vid flerfaldig brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet. Även bestämmelserna om straff för unga lagöverträdare ändras. Den som har begått ett mord eller något annat av de nämnda brotten före 21 års ålder får dömas till fängelse i upp till 14 år för brottet i stället för som tidigare högst tio år. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:118).

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften
Ett nytt brott införs i 6 kap. brottsbalken – kontakt med barn i sexuellt syfte. Brottet tar sikte på kontakter med barn, till exempel på Internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträffande med barnet. Brottet omfattar den som, i syfte att mot ett barn under 15 år begå vissa sexualbrott, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Vidare utvidgas bestämmelsen i 6 kap. 14 § brottsbalken om ansvarsfrihet i vissa fall för att kunna tillämpas även beträffande det nya brottet. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:149).

En ny offentlighets- och sekretesslag
Den nya lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra lagen mer lättförståelig och användarvänlig. Lagen har bland annat försetts med en innehållsförteckning och definitioner av centrala begrepp. Vidare har långa kapitel delats upp i fl er kapitel. Kapitlen har försetts med underrubriker och samlats i avdelningar. Bestämmelserna i nuvarande 15 kap. sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar m.m. har gjorts teknikneutrala och samlats i lagens andra avdelning. De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och sekretess är undantag. Av detta skäl benämns lagen offentlighets- och sekretesslag. På motsvarande sätt ersätts sekretessförordningen (1980:657) av en ny offentlighets- och sekretessförordning. Såväl lagen som förordningen träder i kraft den 30 juni 2009 (prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237).

Fingeravtryck i pass
Enligt ändringar i passlagen (1978:302) och passförordningen (1979:664) ska svenska pass förses med fingeravtryck (prop. 2008/09:132). Genom ändringarna genomförs bestämmelserna i en EU-förordning på området. Den som ansöker om pass ska lämna fingeravtryck vid ansökan. Undantag görs för barn som är under sex år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Personer som av fysiska skäl har tillfälliga hinder att lämna fingeravtryck, till exempel på grund av en övergående handskada, kommer att kunna ansöka om provisoriskt pass. De avtryck som tas ska lagras i ett chip i passet. Avtrycken får inte lagras i passregistret eller i något annat register, utan ska förstöras när passet har lämnats ut. De får inte användas för någon form av registersökning. Ändringarna träder i kraft den 28 juni 2009. Tidigare utfärdade pass fortsätter att gälla under den giltighetstid som står angiven i passet.

Id-kort för folkbokförda i Sverige
Genom förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige införs en ny typ av id-kort, som kan användas som legitimationshandling. Id-korten ska utfärdas av Skatteverket. Ansökan kan göras av alla personer som har fyllt 13 år och som är folkbokförda i Sverige, genom personligt besök hos något av Skatteverkets besökskontor. Vid ansökningstillfället ska den sökande styrka sin identitet och låta sig fotograferas av Skatteverket. Id-kortet kommer som huvudregel att vara giltigt i fem år. Ansökningsavgiften är 400 kr. Enligt förordningen får Skatte verket meddela kompletterande föreskrifter, bland annat om på vilket sätt de sökande ska styrka sin identitet. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2009.

Utökade möjligheter att avlägsna ordningsstörande folksamlingar
Genom en ändring i polislagen kan personer som deltar i en ordningsstörande folksamling under vissa förutsättningar avlägsnas längre bort från platsen eller utrymmet än vad som hittills varit möjligt (prop. 2008/09:131). Ett sådant avlägsnande får ske om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sätt som innebär att rörelsefriheten för deltagarna i folksamlingen inskränks längre tid än två timmar. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2009.

Ökade möjligheter för väktare från andra EU-länder att arbeta tillfälligt i Sverige
För att genomföra EG-direktivet 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare har nya bestämmelser införts i lagen (1974:191) om bevakningsföretag respektive förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. (prop. 2008/09:157, SFS 2009:311 och 2009:312). De nya reglerna, som träder i kraft den 1 juni 2009, innebär att en väktare från en annan medlemsstat som vill arbeta tillfälligt i Sverige kan göra en förhandsanmälan till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen ska i samband med anmälan kunna göra en förhandskontroll av väktarens yrkeskvalifikationer. När länsstyrelsen har underrättat väktaren om att förutsättningarna är uppfyllda får det tillfälliga arbetet påbörjas.

Nya regler om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter
Den 13 maj 2009 trädde förordningen (2009:52) om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter i kraft. Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG. EG-förordningen innebär att en särskild dialog måste föras mellan en myndighet och en näringsidkare innan myndigheten hindrar försäljningen av en produkt som kommer från ett annat EU-land. EG-förordningen ställer krav på att medlemsstaterna inrättar en eller flera kontaktpunkter vilka ska bistå med information om bl.a. vilka nationella regler som gäller för produkter. Genom den ovan nämnda nationella förordningen inrättas en kontaktpunkt i Sverige. Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt och har sedan tidigare liknande uppgifter enligt andra författningar. Svenska myndigheter ska underrätta Kommerskollegium om åtgärder som vidtas under EG-förordningen och samråda med den myndigheten. Kommerskollegium ska i sin tur förmedla information till Europeiska gemenskapernas kommission. EG-förordningen och den kompletterande nationella förordningen syftar till att underlätta den fria rörligheten för produkter inom EU.

Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare
Den 1 april 2009 infördes nya bestämmelser i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Bestämmelserna innebär bl.a. att en läkare eller sjukgymnast, som är verksam med rätt till ersättning från landstinget enligt den nationella taxan på området, i samband med att han eller hon överlåter sin verksamhet kan säga upp sin rätt till ersättning i syfte att möjliggöra för den övertagande läkaren eller sjukgymnasten att ingå samverkansavtal med landstinget (ersättningsetablering). Ett särskilt ansökningsförfarande för ersättningsetablering gäller. Landstinget ska ingå samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller vissa andra angivna krav. Bland annat får han eller hon inte ha rätt till offentlig ersättning inom ramen för ett vårdvalssystem. I de nämnda lagarna infördes vidare en skyldighet för landstingen att tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem vid ingående av såväl samverkansavtal utan samband med ersättningsetablering som vårdavtal (prop. 2008/09:64, SFS 2009:79–83).

Omreglering av apoteksmarknaden
Genom reformen bryts Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel. Monopolet föreslås ersättas med ett system där den som har fått tillstånd av Läkemedelsverket ska få bedriva detaljhandel med de läkemedel och varor som i dag omfattas av Apoteket AB:s ensamrätt. Handeln ska bedrivas på öppenvårdsapotek. För att få tillstånd måste sökanden dels uppfylla vissa krav på lämplighet, dels visa att den har förutsättningar att uppfylla en rad krav som ställs på verksamheten. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop.2008/09:145, SFS 2009:366–367).

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
Den 1 juli 2009 införs en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en person som har funktionshinder (prop. 2008/09:82, SFS 2009:549.

Ändringar i auktorisation för internationella adoptioner
Den 1 juli 2009 ändras lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA) på så sätt att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) även ska kunna ge auktoriserade sammanslutningar auktorisation för att arbeta med adoptionsförmedling i en viss del av ett annat land, eller med viss adoptionskontakt i ett annat land. Hittills har auktorisation bara kunnat ges för ett helt land. Ytterligare en förutsättning för auktorisation är att det står klart att sammanslutningen kommer att förmedla adoptioner från det andra landet eller den aktuella delen av landet på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. En annan förändring är att det s.k. balanskravet tas bort. Syftet med balanskravet var att skapa balans mellan sammanslutningar som har auktorisation för att förmedla internationella adoptioner och därigenom skapa en möjlighet för de mindre sammanslutningar att växa och öka valfriheten för adoptionssökande. Balanskravet har dock inte fått denna effekt. Det har inte ökat valfriheten mellan sammanslutningarna och heller inte påverkat tillströmningen till de mellanstora och mindre sammanslutningarna. Ett borttagande av balanskravet väntas medföra att fler sammanslutningar kan verka i ett annat land (prop. 2008/2009:109, SFS 2009:289).

Ökad tillgång till läkemedelsförteckningen
Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning ändras så att legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel ska ges tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen med uttryckligt samtycke från den registrerade eller om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke. Detta under förutsättning att det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver (en akut nödsituation). Legitimerade sjuksköterskor får i ett sådant fall använda uppgifterna i förteckningen för ändamålen att bereda den registrerade vård eller behandling och för att komplettera den registrerades patientjournal. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2009. (prop. 2008/09:128, SFS 2009:393).

Klassificering av den nya influensan
Den 16 maj trädde klassificeringen av den nya influensan (influensa A (H1N1) av den typ som började spridas bland människor i Mexiko i april 2009) i kraft. Klassificeringen innebär bl.a. att en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av sjukdomen utan dröjsmål ska anmäla detta till smittskyddsläkaren. (SFS 2009:380).

Ny myndighet – Inspektionen för socialförsäkringen
Den 1 juli 2009 inrättas den nya myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen. Myndighetens uppdrag regleras i en förordning med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen, som träder i kraft den 1 juli 2009. Inspektionen har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten ska utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten, i de delar som inte står under Finansinspektionens tillsyn, och Skatteverket, i de delar som avser beslut om pensionsgrundande inkomst. Vidare får myndigheten utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet. Detsamma gäller samverkansinsatser med anknytning till socialförsäkringsområdet.

Det nya HUS-avdraget
Systemet med skatteavdrag för hushållsarbete utvidgas till att även omfatta arbete i form av reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader (byggnadsarbete) av vissa bostäder. Det nya HUS-avdraget omfattar därmed både hushållsarbete som till exempel tvätt, städning och barnpassning, samt byggnadsarbete som till exempel målning och tapetsering. Det huvudsakliga syftet med att utvidga skatteavdraget är att minska svartarbetet också inom byggsektorn och att öka arbetsutbudet. Det sammanlagda HUS-avdraget uppgår till högst 50 000 kronor per person och år. De nya reglerna träder i kraft den 30 juni 2009. De ska dock tillämpas på byggnadsarbete som utförts och betalats från och med den 8 december 2008 (prop. 2008/09:178). Från och med den 1 juli 2009 införs den så kallade fakturamodellen även för byggnadsarbete (se närmare om fakturamodellen nedan).

Ett enklare system för skattereduktion
Enligt nuvarande system med skatteavdrag för hushållsarbete, samt sedan den 8 december 2008 också byggnadsarbete (se ovan), kan den som köper arbetet få skatte avdrag i efterhand genom att efter ansökan få den slutliga skatten sänkt med ett belopp motsvarande hälften av arbetskostnaden. Nu införs en ny ordning, den så kallade fakturamodellen. Innebörden är att en privatperson, som köper hushållsarbete eller byggnadsarbete av den som har F-skattsedel, för att få skatteavdraget ska komma överens med utföraren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Utföraren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom eller henne som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet. I samband med den nya fakturamodellen införs också en möjlighet att tillgodoräkna sig skatteavdrag för den som köper hushållsarbete eller byggnadsarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet. I dessa fall ska skatteavdraget tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som har redovisats för arbetet i en förenklad skattedeklaration. Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion löpande under året. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:77 samt prop. 2008/09:178).

Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
För att öka förutsebarheten och förenkla för framför allt de mindre företagen, höjs det belopp som anskaffningsvärdet maximalt får vara för att inventarier ska utgöra inventarier av mindre värde. Om anskaffningsvärdet för inventarier understiger ett halvt prisbasbelopp ska tillgången anses utgöra inventarier av mindre värde. Beloppet ska gälla för alla företag. Lagändringen tillämpas på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2008 (prop. 2008/09:129).

Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen och förordningen
Förändringar i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor har genomförts för att samverkan enligt lagen ska underlättas och att hanteringen av de s.k. samtjänstavtalen ska bli enklare. Förändringarna innebär bl.a. att kravet på regeringens godkännande tas bort liksom kravet att handläggare ska namnges i avtalet. Även begränsningar om vilka typer av beslut som får fattas av handläggarna tas bort. Vidare tas begränsningarna i lagen bort för vilka förvaltningsuppgifter innefattande myndighetsutövning som får förekomma i samtjänst på det statliga området. Dessa begränsningar har förts över i en ny förordning. Genom förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor ges Kammarkollegiet i uppdrag att fungera som uppföljande och stödjande myndighet. Förändringarna i lagen och den nya förordningen träder i kraft den 1 juni 2009 (prop. 2008/09:123).

Statliga kreditgarantier för lån under byggtiden
Statens bostadskreditnämnd (BKN) kan lämna kreditgarantier först från det att ny- eller ombyggnader färdigställts. Genom ändringar i förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. får BKN möjlighet att lämna kreditgarantier även under byggtiden. Förändringarna gäller även den nya upplåtelseformen ägarlägenheter. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2009.

Ägarprövning i finansiella företag
Bestämmelserna om ägarprövning i finansiella företag ändras för att genomföra EG:s s.k. förvärvsdirektiv i svensk rätt. Ägarprövning innebär att vissa större förvärv av aktier eller andelar i t.ex. kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag endast får ske efter tillstånd från Finansinspektionen. Genom ändringarna blir det bland annat tydligare vad Finansinspektionen ska väga in vid sin bedömning och hur myndighetens handläggning ska gå till. Utöver de ändringar som krävs för att genomföra förvärvsdirektivet, görs en del andra ändringar i syfte att behålla en enhetlig reglering på området. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2009 (prop. 2008/09:155).

Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
Med anledning av ändringar i EG-direktivet om system för garanti av insättningar har det belopp som får betalas ut enligt den svenska insättningsgarantin ändrats. Det belopp som kan betalas ut för insättningsgarantin kan högst uppgå till 500 000 kronor eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar 50 000 euro då ersättningsrätten inträder. Lagändringen träder i kraft den 30 juni 2009 (prop. 2008/09:186).

Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag
Genom lagändringarna genomförs för finansiella företag (bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag, fondbolag, värdepappersbolag, börser och clearingorganisationer) ett EG-direktiv om gränsöverskridande fusioner. Syftet med direktivet är att skapa likartade och med varandra förenliga bestämmelser som ska tillämpas på fusioner av företag med hemvist i olika stater inom EES. Reglerna är – med några få undantag – desamma som sedan 2008 gäller för de allmänna bolagen och föreningarna. Lagändringarna träder i kraft den 15 juli 2009 (prop. 2008/09:180).

Enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda god service till medborgare och företag
Den 1 juni förändras lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor så att det blir enklare för myndigheter att samarbeta för att erbjuda en god service till medborgare och företag. Samverkan vid medborgarkontor kan enligt de nya bestämmelserna också vara mer långtgående än tidigare. Förändringarna innebär bland annat att kravet på regeringens godkännande och kravet på att handläggare ska anges med namn i avtalet tas bort. Dessutom tas begränsningarna avseende vilka typer av beslut som får fattas av handläggarna bort liksom begränsningarna för vilka förvaltningsuppgifter innefattande myndighetsutövning som får förekomma i samtjänst på det statliga området. (Prop 2008/09:123)

Förbud mot börser att uppställa oskäliga betungande krav
Den 1 juli införs ett tillägg till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förhindrar en börs att i sitt regelverk uppställa oskäligt betungande krav på emittenter och deltagare vid en reglerad marknad. Genom ändringen ges Finansinspektionen möjlighet att ingripa om en börs vill införa regelverk som anses gå långt utöver vad som är praxis på värdepappersmarknaden inom EU och som oskäligt försvårar för de noterade företagen eller för de som vill handla på börsen. (Prop. 2008/09:164)

Texten i denna sammanfattning kommer från bland annat Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB