Ändringar i CLP-förordningen

17 november, 2009

I CLP-förordningens, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, sjätte bilaga återfinns en förteckning över bindande EG-harmoniserad klassificering och märkning av ämnen och blandningar. Denna bilaga har nu, genom Kommissionens förordning (EG) nr 790/2009, ändrats. Ändringen innebär att ytterligare cirka 700 ämnen har införts i listan över EG-harmoni­serad klassificering och märkning. Dessutom har klassificering och märkning för cirka 600 ämnen uppdaterats i den nya förordningen.

De nya reglerna blir bindande från den 1 december 2010. De får dock tillämpas redan nu.

Från den 1 december 2010 är tillverkare och importörer skyldiga att börja registrera infasningsämnen till den Europeiska kemikaliemyndigheten. Alla ämnen som registreras enligt Reach-förordningen, samt alla ämnen som berörs av klassificeringsförordningen och klassificeras som farliga, ska ingå i registret. Regeländringen kan dock innebära att företagen kan komma att behöva registrera vissa ämnen hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) vid ett tidigare datum.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB