Avfall – Nytt producentansvar avseende läkemedel

10 december, 2009

Regeringen har beslutat om ett nytt producentansvar för läkemedel (2009:1031). Producentansvaret innebär att alla apotek är skyldiga att ta emot läkemedelsavfall och se till att avfallet transporteras bort och i övrigt hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Producenterna är också skyldiga att informera dem som köper läkemedel om möjligheten att lämna tillbaka läkemedelsavfall till apoteken och om varför avfallet inte bör blandas med övrigt avfall.

Hittills har Apoteket AB enligt verksamhetsavtalet med staten medverkat till att allmänhetens överblivna läkemedel har tagits om hand och hanterats på ett säkert och miljöanpassat sätt. Apoteket har således kostnadsfritt tagit emot allmänhetens läkemedelsavfall. Alla apotek har dock inte tagit emot läkemedel som klassificerats som farligt avfall så som cytotoxiska läkemedel och cytostatika.

Det nu beslutade producentansvaret innebär att motsvarande skyldighet kommer att gälla för alla apotek på en omreglerad marknad. Denna skyldighet gäller dock inte farligt avfall. Beslutet innebär att apoteken ska ta emot avfallet på de försäljningsställen som omfattas av deras verksamhet och svara för att avfallet transporteras bort och hanteras på ett sätt som är godtagbart ur miljösynpunkt. Dessutom skall apoteken informera kunderna om möjligheten att returnera läkemedelsavfall till apoteken. De skall även upplysa kunderna om varför avfallet inte bör blandas med annat avfall.

Läkemedelsverket ska ansvara för den operativa tillsynen för att apoteken tar emot avfallet och att de informerar kunderna om möjligheten att lämna avfall på apoteken.

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel träder i kraft den 15 december 2009.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB