EE- och Batteriregistret

24 februari, 2010

Naturvårdsverket har slagit ihop registren för batterier och elektriska/elektroniska produkter. Adressen till den gemensamma webben är http://www.naturvardsverket.se/eeb. För Er som batteriproducenter innebär det att Ni framöver redovisar till Naturvårdsverket på den nya webbsidan. För Er som EE-producenter innebär det inga förändringar gentemot tidigare.

Glöm inte bort att redovisa Era uppgifter för 2009 innan 31 mars. Observera även att vissa av Er har rapporteringsavtal med El-kretsen vilket innebär att de sköter Er rapportering till Naturvårdsverket. Rapportering ska i sådant fall ske senast den 10:e i månaden efter avslutad period (kvartal eller månad).

Det har även skett vissa mindre ändringar i respektive förordning vilket Ni finner nedan. Dessa ändringar träder ikraft 31 mars 2010. Texten kommer från regeringskansliet.

Regeringen har beslutat förordning om ändring i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter samt förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Syftet med ändringen i batteriförordningen är att harmonisera förordningens bestämmelser om anmälningsplikt för producenter med ett beslut från EU-kommissionen. Ändringen i förordningen om elektriska och elektroniska produkter syftar till att rätta till en otydlighet avseende förordningens tillämpningsområde.

Elektriska och elektroniska produkter
Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser om att batterier ska vara lätta att avlägsna ur elektriska och elektroniska produkter, vilket följer av batteridirektivet 2006/66/EG. Miljödepartementet har uppmärksammats på att förordningstexten innebär att det kravet vid genomförandet av batteridirektivet har fått ett vidare tillämpningsområde än vad som varit avsikten. För att undvika missförstånd har förordningstexten justerats.

Batterier
Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser om att producenter ska anmäla sig till Naturvårdsverket, vilket i sin tur har att upprätta ett register över de producenter som tillhandahåller batterier. Ett beslut från EU-kommissionen anger i detalj vilken typ av information som ska ingå i en anmälan. De svenska bestämmelserna har justerats för att överensstämma med kommissionens beslut.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB