Miljöanpassad upphandling i praktiken

1 februari, 2010

Naturvårdsverket har gjort en stor uppföljning och sammanställning av hur myndigheter, kommuner och landsting ställer miljökrav i upphandlingen av tjänster och varor. Utvärderingen har utgått från målen i regeringens handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling och följer upp åtgärderna i planen. Texten nedan är hämtat från Naturvårdsverkets rapport. Hela rapporten återfinner Ni på länken längst ner i detta nyhetsbrev.

För att se i vilken utsträckning miljökrav ställs vid offentlig upphandling har Naturvårdsverket låtit genomföra en granskning av 270 upphandlingar gjorda av kommuner, landsting och statliga myndigheter mellan januari 2008 och maj 2009. Granskningen omfattar 27 olika produkt-/tjänsteområden. Studien är en uppföljning av den som genomfördes under 2007.

Upphandlingarna har studerats för att se om miljökrav förekommer och huruvida kraven är väldefinierade ur ett upphandlingstekniskt perspektiv. För att ett miljökrav ska anses som väldefinierat måste det klart framgå vad som krävs av leverantören och/eller av varan eller tjänsten alternativt att det måste vara tydligt för leverantören vad som ur miljösynpunkt kommer att tillmätas betydelse vid utvärderingen.

Resultatet visar att miljökrav har ställts i 85 procent av de granskade upphandlingarna, en siffra som kan jämföras med 78 procent i den tidigare undersökningen från 2007. Samtidigt har andelen upphandlingar med enbart väldefinierade krav sjunkit från 53 procent till 40 procent. Följaktligen har andelen upphandlingar som antingen innehåller icke väldefinierade krav till viss del eller enbart icke väldefinierade krav ökat.

I förevarande studie uppvisar landstingen bäst resultat. Såväl andelen upphandlingar med miljökrav som andelen med enbart väldefinierade krav är störst när ett landsting är upphandlande myndighet. Landstingen uppvisar också en klart bättre utveckling än både kommuner och statliga myndigheter sedan rapporten 2007 presenterades. Kommuner och statliga myndigheters resultat i denna studie tyder på en likvärdig utveckling sedan förra studien vidtogs. I båda fallen är andelen upphandlingar med miljökrav betydligt större, men samtidigt har andelen med enbart väldefinierade krav sjunkit klart, nämligen med närmare 20 procentenheter.

Vid en mer detaljerad granskning av medelstora och små kommuner framgår att framförallt medelstora kommuner ställer miljökrav i större utsträckning. Av de upphandlingar som granskats i denna studie har hela 92 procent ställt miljökrav, vilket kan jämföras med 78 procent i den tidigare studien. Samtidigt har andelen upphandlingar med enbart väldefinierade krav sjunkit markant, både hos de medelstora och hos de små kommunerna. Det kan exempelvis nämnas att andelen upphandlingar med delvis väldefinierade krav har ökat med 24 procentenheter och att små kommuners upphandlingar med enbart icke väldefinierade krav har ökat med 17 procentenheter.

I denna granskning framkommer ingen större skillnad mellan varu- och tjänsteupphandlingar beträffande förekomsten av miljökrav. Vad som är mer anmärkningsvärt är att andelen varuupphandlingar med enbart väldefinierade krav är 46 procent mot 30 procent för tjänsteupphandlingarna. Den senare siffran skiljer sig rejält jämfört med motsvarigheten i förra studien som var 58%.

Miljökrav i form av obligatoriska krav på leverantören är, precis som i den föregående studien, den vanligaste typen av miljökrav. Detta samtidigt som att en märkbar ökning av miljökrav som kontraktsvillkor har kunnat konstateras. De vanligaste typerna av miljökrav i denna studie rör ingående ämnen, lagkrav och miljöledningssystem.

Ni finner rapporten i fulltext på länken här.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB