Tillsynsbesök och fördelar med certifierad arbetsmiljö

16 mars, 2010

Arbetsmiljöverket planerar att genomföra drygt 2000 inspektioner mot främst tillverkningsindustrin under 2010. Detta motiveras av att maskiner, verktyg, truckar, kemikalier och påfrestande arbetsställningar i bullriga och dammiga lokaler är vanliga orsaker till olyckor och sjukdomar.

Åren 2005-2009 anmäldes totalt 144 000 arbetsolyckor i landet. 36 000 av dessa, eller en fjärdedel, inträffade inom tillverkningsindustrin. 80 procent av de olycksdrabbade var män. Under samma femårsperiod anmäldes 15 000 arbetssjukdomar inom tillverkningsindustrin, av vilka en tredjedel drabbade kvinnor och två tredjedelar män. Tillverkningsindustrins andel av inrapporterade arbetssjukdomar uppgick även den till en fjärdedel.

Det är tillverkningsföretag inom stål och metall, papper och pappersvaror, plast, gummi, trä, livsmedel och fordon med flera, som inte blivit inspekterade efter 2007, som nu kommer att få tillsynsbesök. Till övervägande delen handlar det om mindre företag med högst tio anställda.

SOU 2009:97 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet
Observera att nedan text behandlar ett förarbete som ännu kan komma att förändras något.

Under 2009 års sista månader kom Styrmedelsutredningen med sitt slutbetänkande, SOU 2009:97 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet. Detta föreslår ändringar av bland annat arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. De föreslagna förändringarna innebär vissa ändringar vid förfarandet av offentliga upphandlingar och vissa lättnader avseende tillsynen av arbetsställen som är tredjeparts certifierade i arbetsmiljö.

Offentlig upphandling
Förslaget innebär att anbudsgivare (leverantörer i LOU.s terminologi) som inte fullgör kraven på att fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten ska uteslutas från upphandlingsförfarandet. Skyldigheten att fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten anges i 3 kap. 2a § arbetsmiljölagen och 8 § AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Föreslagen lydelse av 3 kap. 14 § arbetsmiljölagen: ”14 § Den som lämnar anbud på en tjänst i en offentlig upphandling på vilken lagen (2007:1091) om offentlig upphandling är tillämplig ska uteslutas från upphandlingen om denne inte ha fullgjort vad i denna lag och med stöd av den föreskrivs om skyldigheten att undersöka riskerna i verksamheten.”

Tredjepartscertifierad arbetsmiljö
Förslaget innebär även att en ny tillsynsmetod ska börja att tillämpas. Metoden innebär att samtliga arbetsställen inom ett bestämt tidsintervall ska få tillsynsbesök. Från detta kommer arbetsställen med tredjepartscertifierad arbetsmiljö att undantas. Tillsynsbesök baserade på andra paragrafer i arbetsmiljöförordningen, t.ex. anmälda arbetsplatsolyckor, kommer fortfarande att genomföras.

Föreslagen lydelse av 15 § andra stycket arbetsmiljöförordningen: ”15§ 2 st. Tillsynsmyndigheten ska planera och tillämpa en tillsynsmetod som innebär att samtliga arbetsställen genomgås genom besök under ett bestämt tidsintervall. Arbetsställen som omfattas av en certifiering av ledningssystemet för arbetsmiljö under ackreditering ska vara undantagna från denna tillsyn."

Vidare föreslås tredjepartscertifierade företag att få en tilläggsmarkering på Arbetsmiljöverkets webbplats precis som den danska motsvarigheten. Danska Arbejdstilsynet använder sig av en av en grön smiley försedd med en krona.
Ni finner SOU 2009:97 i fulltext här. Mer information om ovan behandlade delar finns främst i kapitel 4.

För mer information eller frågor kontakta Altea AB