Förslag om nya regler i upphandlingslagstiftningen

26 maj, 2010

I regeringens proposition Nya rättsmedel på upphandlingsområdet föreslås att en rad nya regler införs i upphandlingslagstiftningen. De föreslagna lagändringarna rör främst överprövningsprocessen i upphandlingsmål. Bland annat föreslås en så kallad avtalsspärr, som är ett förbud för upphandlande myndighet och enhet att ingå avtal direkt efter ett tilldelningsbeslut.

Det ska, enligt förslaget, även bli möjligt att ogiltigförklara upphandlingskontrakt som ingåtts i strid med lagen. En helt ny sanktion, upphandlingsskadeavgift, som kan dömas ut av förvaltningsdomstol efter ansökan av Konkurrensverket, föreslås också.

Förslaget från regeringen innebär även att upphandlande myndigheter och enheter inte längre ostraffat kan genomföra otillåtna direktupphandlingar, det vill säga inköp som inte har föregåtts av någon öppen annonsering.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 15 juli 2010.

Här följer en sammanfattning av regeringens förslag till nya rättsmedel och förenklingar som rör offentlig upphandling:

• En avtalsspärr införs som innebär ett förbud mot att ingå avtal innan det gått en tidsfrist på 10 eller 15 dagar från tilldelningsbeslutet. Detta för att stärka rättsäkerheten och skapa möjlighet för överprövning.

• Det blir möjligt för förvaltningsdomstol att döma ut upphandlingsskadeavgift (böter) för den upphandlande enhet eller myndighet som gjort en otillåten direktupphandling. Upphandlingsskadeavgiften föreslås vara lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor, men samtidigt högst 10 procent av kontraktsvärdet.

• En förvaltningsdomstol ska kunna ogiltigförklara ett avtal som ingåtts utan att upphandlingen dessförinnan har annonserats.

• Den upphandlande myndigheten får uppgiften att begära in vissa intyg som leverantören i dag ska ta fram. Detta ska underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

• Två nya upphandlingsförfaranden införs: konkurrenspräglad dialog och elektronisk auktion. Konkurrenspräglad dialog är avsett att kunna användas i mer komplicerade upphandlingar. Elektronisk auktion kan ingå som ett avslutande led i ett annat upphandlingsförfarande och avser att bidra till effektivitetsförbättringar och lägre priser på det som upphandlas. Dessutom öppnas för möjligheten att inrätta inköpscentraler för upphandling.

• Det införs fasta beloppsgränser för när direktupphandlingar får ske. Beloppet föreslås bli 15 procent av tröskelvärdet, dvs cirka 287 000 kronor enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Beloppet gäller för alla kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Konkurrensverket har skrivit ett PM som mer omfattande beskriver förändringarna. Tryck här för att öppna Konkurrensverkets PM

Prop. 2009/10:180: Nya rättsmedel på upphandlingsområdet finner Ni här

Nationellt upphandlingsstöd
Kammarkollegiet har utvecklat en ny webbplats om upphandling för både upphandlare och leverantörer. Tryck här för att komma till webbplatsen

Informationen kommer från Konkurrensverket och Prop. 2009/10:180: Nya rättsmedel på upphandlingsområdet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB