Harmonisering av bötesbelopp för brott mot kör- och vilotidsregler

21 maj, 2010
Europaparlamentet godkände den 18 maj Transportutskottets förslag att harmonisera bötesbelopp för brott mot kör- och vilotidsregler. Bötesbeloppen och reglerna kring brott mot kör- och vilotidsregler skiljer sig idag väsentligt åt mellan medlemsländerna. Det blir nu EU-kommissionens uppgift att hantera frågan vidare.

Vidare infördes den 14 maj 2010 nya bestämmelser om cabotage inom EU. Med cabotage avses möjligheten för en transportör att utöva yrkesmässiga inrikes godstransporter i ett annat EU-land än där denne är etablerad. De nya bestämmelserna återfinns i artikel 8-10 i ”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg”.

De nya bestämmelserna innebär att cabotagetransporter ska vara av tillfällig art och att en utländsk transportör får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar. Därefter måste han lämna landet. En förutsättning för att få utföra inrikestransporterna är dock att fordonet kommit in i landet med gods från ett annat land.

Artikel 8-10 trädde i kraft den 14 maj 2010. Förordningens övriga bestämmelser ska dock tillämpas i Sverige från och med den 4 december 2011.

Informationen kommer bland annat från Yrkestrafikverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB