Nya regler avseende biocidprodukter

12 maj, 2010

Alla biocidprodukter som släpps ut på marknaden inom EU ska vara godkända enligt kraven i direktiv (98/8/EG), bio­ciddirektivet. En grundförutsättning för ett godkännande är att produktens verksamma ämne har tagits upp på direktivets bilaga I eller IA.

Under en övergångsperiod kan medlemsländerna i viss utsträckning tillämpa nationell praxis. I Sverige innebär det bland annat att vissa av de biocidprodukter som anges i direktivet är undantagna från kravet på godkännande. Undantaget gäller under en begrän­sad tid och främst för desinfektionsmedel och vissa konserveringsmedel.

Sammanfattning av införda ändringar
Övergångsperioden då nationella regler tillämpas vid prövning av biocidprodukter förlängs enligt direktiv 2009/107/EG, så att perioden löper ut den 14 maj 2014 i stället för den 14 maj 2010.

I övrigt genomförs följande ändringar:
· införandetidpunkten senareläggs för tidigare remitterade förslag om att ta bort undantaget från prövningsskyldigheten för vissa biocidprodukter och att förtydliga märkningen för andra biocidprodukter,
· prövning krävs inte för sådana biocidprodukter som är attrahenter eller repellenter om de endast har livsmedel eller foder som verksamt ämne,
· bilagorna till KIFS 2008:3 ses över delvis och två av bilagorna upphävs.
Dessutom görs uppdateringar i bilaga 3, 6, 7 och 8 till föreskriften. Dessa uppdateringar följer väl genomarbetad praxis.

Aktuella ändringar återfinns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel med ändringsföreskrift KIFS 2010:2

Mer information om ändringarna återfinns i Kemikalieinspektionens faktablad som Ni finner här

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB