Nya regler för säkerhetsdatablad

21 juni, 2010

Säkerhetsdatabladens utformning och innehåll ändras. Ändringarna återfinns i ändringsförordning (EU) nr 453/2010. Orsaken till ändringen är att säkerhetsdatabladen ska anpassas till EU:s förordning om klassificering, märkning och förpackning, CLP. De nya reglerna får tillämpas från den 20 juni 2010.

Den nya ändringsförordningen innehåller två bilagor. Nuvarande bilaga II i Reach ”Anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad” ersätts den 1 december 2010 av ändringsförordningens bilaga I, som gäller mellan den 1 december 2010 och den 1 juni 2015. Den 1 juni 2015 börjar bilaga II i ändringsförordningen att gälla.

Ändringen innebär nytt innehåll i säkerhetsdatablad för både ämnen och blandningar.

Nyheter i korthet
•Avsnitt 2 ska förutom klassificering även innehålla information om märkning. Märkning angavs tidigare i avsnitt 15.
•För både ämnen och blandningar ska klassificering redovisas enligt både KIFS 2005:7 och CLP. Dubbel klassificering behövs för att företagen ska kunna klassificera blandningar enligt bestämmelserna i KIFS.
– för ämnen ska dubbel klassificering anges under avsnitt 2 och 3.
– för blandningar ska dubbel klassificering för ingående ämnen anges under avsnitt 3. Om CLP frivilligt tillämpas fullt ut för en blandning före 2015 ska även dubbel klassificering för blandningen anges under avsnitt 2.
•Ny information ska anges under avsnitt 4,7,8 och 11.
•Leverantörer behöver inte alltid skriva ut hela registreringsnumret utan kan utelämna de fyra sista siffrorna.

Övergångsperioder
Ämnen: Ämnen som märkts och förpackats enligt bestämmelserna i KIFS 2005:7 och som släppts ut på marknaden före den 1 december 2010 behöver inte märkas om enligt CLP före den 1 december 2012. Därför behöver inte heller säkerhetsdatabladet för ett sådant ämne ersättas före den 1 december 2012. Det gäller förutsatt att säkerhetsdatabladet inte måste uppdateras enligt artikel 31.9 i Reach.

Enligt artikel 31.9 måste säkerhetsdatablad uppdateras och följa det nya formatet när det finns ny information om riskhanteringsåtgärder eller faror, när tillstånd har beviljats eller nekats eller när en begränsning har fastställts.

Blandningar: Säkerhetsdatablad för blandningar som lämnats till en mottagare före den 1 december 2010 får fortsätta att användas fram till den 1 december 2012.

Efter den 1 december 2012 ska inga säkerhetsdatablad följa det gamla formatet enligt nuvarande bilaga II i Reach.

Från den 1 juni 2015 gäller bilaga II i ändringsförordningen. Förordningen om klassificering och märkning, CLP, träder i kraft för både ämnen och blandningar. Information om klassificering enligt KIFS 2005:7 ska inte längre anges i säkerhetsdatabladet eller märkningen.

Övergångsperioder
Blandningar som märkts och förpackats enligt bestämmelserna i KIFS 2005:7 och som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 behöver inte märkas om enligt CLP före den 1 juni 2017.

Säkerhetsdatablad som utformats enligt bilaga I behöver därför inte ersättas med säkerhetsdatablad enligt bilaga II förrän den 1 juni 2017. Det gäller förutsatt att säkerhetsdatabladen inte måste uppdateras enligt artikel 31.9 i Reach.

Efter den 1 juni 2017 ska alla säkerhetsdatablad följa formatet enligt bilaga II.

Ändringsförordningen, (EU) nr 453/2010, kommer inom kort att infogas i den konsoliderade versionen av REACH. Ni finner den fristående ändringsförordning här

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB