Uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål

1 juni, 2010

Miljömålsrådet har publicerat sin åttonde och sista årsrapport om möjligheterna att nå de 16 miljökvalitetsmålen. Årets bedömning avviker inte i någon större utsträckning från de bedömningar som Miljömålsrådet har gjort de senaste åren. de Facto 2010 visar att utvecklingen på många områden går åt rätt håll, men att tempot inte är tillräckligt högt.

Miljömålsutredningen (SOU 2009:83) lyfte fram kritik mot systemet, främst att det är komplicerat och att de politiska prioriteringarna inte fått tillräckligt genomslag. Att ambitionsnivån är orealistiskt hög, samtidigt som det internationella beroendet gjort att det blivit svårare att nå flera av målen genom åtgärder i Sverige togs också upp av utredningen. Naturens långa återhämtningstid gör dessutom att vissa mål är omöjliga att nå inom givna tidsramar.

Regeringen har lagt fram propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (2009/10:155) med förslag till förändringar. Den behandlas av riksdagen våren 2010 och ett nytt system kommer att införas successivt. Miljömålsrådet kommer att upphöra och Naturvårdsverket föreslås ta över arbetet med den årliga rapporteringen.

I propositionen föreslås att bedömningsgrunderna för att nå miljökvalitetsmålen ska ändras så att det är tillståndet i miljön eller förutsättningarna för att nå det som ska vara uppfyllt. Flera mål som tidigare varit mycket svåra eller omöjliga att nå, blir med de nya bedömningsgrunderna möjliga att nå om ytterligare åtgärder genomförs. Regeringen föreslår vidare att de nuvarande delmålen ersätts med etappmål. Bedömningarna som görs i denna rapport bygger på de tidigare beslutade bedömningsgrunderna och delmålen. Det innebär att det är miljökvaliteten i sig som ska uppnås, inte förutsättningarna för att nå den, vilket ger en något mer pessimistisk bild jämfört med de bedömningar regeringen gör i propositionen.

Bedömningar av miljökvalitetsmålen
Möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen bedöms vara oförändrade sedan 2009. Det betyder att endast ett mål, Skyddande ozonskikt, är möjligt att nå inom utsatt tid. Sex miljökvalitetsmål, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Storslagen fjällmiljö, är möjliga att nå med ytterligare åtgärder. Övriga nio mål, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv, är mycket svåra eller inte möjliga att nå.

Av de delmål som ska vara uppnådda 2010 bedöms endast cirka en tredjedel vara möjliga att nå. Det beror i hög utsträckning på att tiden fram till dess att målen ska vara uppnådda är knapp. Möjligheten att sätta in nya åtgärder för att nå målen är därmed begränsad.

Fyra delmål har fått en mer negativ bedömning jämfört med 2009. Utsläppen av vattenburna kväveföreningar till Östersjön söder om Ålands hav kommer inte att minska tillräckligt snabbt för att målet ska nås år 2010. Åtgärder som beslutats kommer att ge effekt först på längre sikt. Inte heller arbetet med att restaurera vattendrag respektive att anlägga våtmarker i odlingslandskapet går tillräckligt fort för att målen ska kunna nås till 2010. Detsamma gäller målet om avfall, eftersom återvinningen av matavfall går för långsamt samtidigt som den totala mängden avfall fortsätter att öka.

Ett delmål skulle vara uppnått under 2009, det om vattenförsörjningsplaner under Levande sjöar och vattendrag. Målet uppnåddes inte. Arbetet med planerna har påbörjats, men är långt ifrån slutfört.

Ytterligare två delmål bedöms nu vara möjliga att nå. Det ena är utsläppen av kvävoxider till luft, ett delmål som återfinns både under Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Utsläppen minskar, framförallt från vägtrafiken. Utsläppen av kväveoxider från sjöfarten är dock ett fortsatt problem, men ingår inte i målet. Det andra delmålet är det om radioaktiva ämnen under Säker strålmiljö. Risken för utsläpp och oönskad exponering är liten och de stråldoser som allmänheten utsätts för är försumbara, och delmålet bedöms nu vara möjligt att nå.

I Miljömålsrådets rapport finner Ni utförliga analyser om respektive måls status och vad som krävs för att det ska finnas en möjlighet att nå dem.

Ni finner Miljömålsrådets rapport här

Ni finner mer information om Sveriges miljökvalitetsmål här

Informationen kommer från Miljömålsrådets rapport.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB