Nya brandskyddsregler

27 juli, 2010

Boverkets byggregler (BBR), avsnitt 5 – brandskydd, revideras för att funktionskraven ska bli mer verifierbara. Reglerna förväntas träda i kraft 1 oktober 2011 med övergångsregler på 6 månader. Reglerna har fått en ny struktur där BBR innehåller funktionskrav samt godtagbara lösningar, s.k. förenklad dimensionering. Dessutom tillkommer Boverkets vägledning om analytisk dimensionering som innehåller allmänna råd för alternativ utformning av brandskydd.

Observera att detta ännu bara är ett förslag och att mindre ändringar kan ske fram till den 1 oktober i år. Förslagen har dock redan förankrats hos myndigheter, kommuner, byggsektorn och andra berörda genom seminarier, en referensgrupp och samrådsmöten.

Kostnaderna bedöms totalt sett öka i samband med att nya krav förs in för de områden där skyddsbehovet är störst. Nya krav är bl.a. sprinkler i vårdmiljöer och nätanslutna brandvarnare i bostäder, förbättrat brandskydd i byggnader med stora personantal samt bättre brandskydd för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Höjda krav motiveras bl.a. med stöd av kostnad-nytto-analyser. Samtidigt sänks kravnivån på områden där skyddsbehovet är lågt vilket innebär sänkta byggkostnader på dessa områden. De administrativa kostnaderna för brandskyddsreglerna hänförs till det krav på brandskyddsdokumentation som finns och med förslaget förväntas dessa kostnader vara oförändrade eller möjligtvis minska något. Kravet på brandskyddsdokumention motiveras med att de totala byggkostnaderna annars riskerar att öka.

Tidigare krav i byggreglernas på organisatoriskt brandskydd kan inte ställas men reglerna kan däremot förhålla sig till att organisatoriskt brandskydd finns. Räddningstjänstens roll i reglerna har varit omdiskuterad men med stöd av MSB föreslås inga större förändringar jämfört med tidigare. Alternativet att inte kunna tillgodoräkna sig räddningstjänsten som komplement i byggreglerna har övervägts men alternativa tekniska lösningar bedöms inte vara kostnadseffektiva.

Reglerna harmoniseras med nya europeiska standarder för klasser och byggprodukter inom ett antal områden. Harmoniseringen innebär ökad konkurrens och på sikt lägre kostnader för byggprodukter. Samtidigt innebär vissa val av nivåer eller klasser förändringar för tillverkare av vissa byggprodukter och därmed omställningskostnader för detta. I valet av klasser har hänsyn tagits till valet i övriga nordiska länder.

Här finner Ni remissen av BBR i sin helhet.

Här finner Ni en konsekvensutredning av remissförslaget.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB