Nya regler avseende avfall

29 juli, 2010

Europaparlamentet och rådet beslutade under hösten 2008 om ett nytt ramdirektiv om avfall. Reglerna ska finnas i svensk lagstiftning från december 2010. Det nya ramdirektivet innebär flera viktiga förändringar. Dessa får stor betydelse för de svenska avfallsbestämmelserna, eftersom ramdirektivet styr stora delar av femtonde kapitlet i miljöbalken och avfallsförordningen.

Ett nytt ramdirektiv om avfall beslutades hösten 2008. Direktivet ersätter tre gamla direktiv; ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, direktiv (91/689/EEG) om farligt avfall och direktiv (75/439) om spillolja.

Förenklat innehåller det nya ramdirektivet följande delar:
* definitioner och omfattning av direktivet
* avfallshierarkin och bestämmelser som styr mot den
* hantering av avfall inklusive tillstånd
* planering av avfallshanteringen
* administrativa krav kring rapportering, inspektioner och översyn

De största förändringarna jämfört med nuvarande ramdirektiv finns i de två första delarna.

Vissa avfallsslag undantas och nya definitioner gör lagstiftningen tydligare
Fler avfallsslag undantas från det nya ramdirektivet än från nuvarande. Bland annat undantas icke-farligt jord- och skogsbruksavfall för vissa användningar och icke-farliga muddermassor som uppkommit vid vissa typer av arbeten.

Det nya direktivet innehåller en mängd nya definitioner. Bland annat blir definitionen på återvinning mer allmän och de så kallade kallade R-koderna blir enbart exempel på återvinningsåtgärder. Gränsen mellan vad som är återvinning och vad som är bortskaffande vid förbränning av hushållsavfall har varit oklar. Den blir tydligare genom att man inför ett tröskelvärde för energieffektiviteten.

Avfallsdefinitionen lämnas oförändrad. Däremot införs ett förtydligande av avfallsbegreppet genom en ny artikel om vad som krävs för att en restprodukt ska kunna anses vara en biprodukt och inte avfall. De villkor som måste vara uppfyllda bygger på domar från
EG-domstolen som rör avfallsbegreppet.

Kriterier ska tas fram för att avgöra när ett avfall inte längre ska betraktas som avfall
Det nya ramdirektivet innehåller även en artikel om när avfall upphör att vara avfall (end of waste). Det saknas i nuvarande direktiv. Den nya artikeln innebär att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna ska ta fram kriterier utifrån ett antal uppräknade villkor i ramdirektivet. Kriterierna ska sedan användas för att bedöma om avfallet upphört att vara avfall.

Avfallshierarkin är utgångspunkt för prioriteringar som rör avfall
I det nya ramdirektivet lyfter man fram avfallshierarkin som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet:
1. Förebyggande
2. Återanvändning
3. Materialåtervinning
4. Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning
5. Bortskaffande

Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. För att ytterligare betona avfallshierarkin, finns det i ramdirektivet krav på medlemsstaterna att ta fram nationella program för förebyggande av avfall. I programmen ska mål för det förebyggande arbetet sättas upp. Medlemsstaterna ska också överväga en rad åtgärder som anges i en bilaga till direktivet. Exempel på åtgärder som man ska överväga är ekonomiska styrmedel, främjande av forskning, och kampanjer för att öka medvetenheten hos företag och allmänhet.

I det nya ramdirektivet finns uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning. Det finns även ett mål på totalt minst 50 procent materialåtervinning av papper, metall, plast och glas.

Många ändringar i övrigt
I övrigt innehåller det nya ramdirektivet många ändringar av varierande betydelse. Bland annat innebär det utökade krav på de nationella avfallsplanerna, förtydliganden i fråga om klassificering av farligt avfall samt en möjlighet för medlemsstaterna att stoppa införsel av avfall till förbränningsanläggningar.

Här finner Ni det nya ramdirektivet.

Här finner Ni Miljödepartementets förslag till ändringar i 15 kap MB och ny avfallsförordning.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB