Nya regler för kontroll av kör- och vilotider

11 augusti, 2010

Från den 1 januari 2011 avser regeringen att överföra kontrollerna av företagens kör- och vilotider från Polisen till Transportstyrelsen. 
 
Transportstyrelsen föreslår att regeringen beslutar att överträdelser mot regelverket ska sanktioneras med avgifter istället för böter. Detta då nuvarande system, där överträdelser främst sanktioneras i form av penningböter, har visat sig vara otillräckligt. Transportstyrelsen föreslår därför att dagens system ersätts med ett system med strikt ansvar och administrativa sanktionsavgifter vid kontroll av kör- och vilotider i företag. I och med de nya reglerna blir överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna ekonomiskt kännbara för företagen, och det blir ekonomiskt ofördelaktigt att sätta konkurrensvillkoren ur spel. Dessutom ska sanktionsavgift även påföras de företag som inte medverkar till att en kontroll kan genomföras. Sanktionsavgifternas belopp föreskrivs av regeringen. Storleken bestäms av överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som överträdelsen avser. Det införs dock en begränsning till högst tio procent av näringsidkarens eller arbetsgivarens årsomsättning. Transportstyrelsen bestämmer vilka företag som ska kontrolleras. Företagen sänder därefter in sina uppgifter från färdskrivarna för den period som avses och sedan kontrolleras de uppgifter som anges i kontrolldirektivet. Där uppgifter saknas eller för överträdelser som upptäcks vid kontrollen kommer företaget att påföras en sanktionsavgift. 
Kontrollverksamhetens syfte är att bidra till en sund konkurrens inom trafiknäringen samt att förbättra trafiksäkerheten på vägarna och arbetsvillkoren för förarna. 
Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB