Registrering av kemikalier

19 september, 2010

Vi börjar nu närma oss första slutdatum för registrering av kemikalier. Den som tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder om minst 1 ton per år ska registrera dessa hos den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa). Ju större mängd som tillverkas eller importeras desto mer information ska ingå i registreringsanmälan. Ett ämne som inte är registrerat inom fastställda tidsfrister får inte tillverkas eller sättas ut på EU-marknaden.

Vissa ämnen och användningar av ämnen är undantagna från kravet på registrering. Här finner i en sammanfattning över undantagen

Slutdatum för registrering enligt Reach-förordningen

30 november 2010
•Ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst 1000 ton per tillverkare/importör och år.
•Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande, mutagena, eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG om klassificering och märkning och som tillverkas eller importeras i mängder om minst 1 ton per tillverkare/importör och år.
•Ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som mycket giftiga för vattenlevande organismer och som kan förorsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön enligt direktiv 67/548/EEG och som tillverkas eller importeras i mängder om minst 100 ton per tillverkare/importör och år.

31 maj 2013
•Ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst 100 ton per tillverkare/importör och år.

31 maj 2018
•Ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst 1 ton per tillverkare/importör och år.

Hur görs en registrering?
En registrering görs elektroniskt via Echas REACH-IT portal. Information och manualer etc. finns på Echas webbplats. Registreringsdossiern sammanställs i programvaran IUCLID 5.


Samarbete vid registrering (Forum för informationsutbyte, SIEF)
Alla företag som har förhandsregistrerat ett ämne med samma kemiska identitet ska samarbeta i ett så kallat Forum för informationsutbyte (SIEF). Forumet fungerar som en plattform där de som har tillgång till information kan dela information och studier. I de fall befintliga data inte är tillräckliga för en registrering, ska deltagarna i forumet tillsammans identifiera behovet av ytterligare studier. SIEF-deltagarna måste utse en ledande registrant som lämnar in den gemensamma delen av registreringsunderlaget (dossiern). Därefter måste varje medregistrant lämna in vissa företagsspecifika uppgifter separat. Mer information om SIEF finns på KemI:s och Echas webbplatser.

Avgift för registrering
I samband med registreringen tar Echa ut en avgift enligt avgiftsförordningen till Reach.

Vägledningsdokument
Vägledningsdokument med anknytning till registrering finns på Echas webbplats. Där finns bland annat vägledningar om registrering, ämnesidentifiering samt om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning. Tryck här för att komma till vägledningsdokumenten.

Anmälan till Echas Klassificerings- och märkningsregister enligt CLP-förordningen
I vissa fall kan ämnen som ska registreras enligt Reach behöva anmälas till Echas klassificerings- och märkningsregister. Det gäller om ämnet släpps ut på EU-marknaden och om de uppgifter som krävs till klassificerings- och märkningsregistret inte redan har lämnats i en registrering.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB